Laissez Passer לסה פסה: ויזה לירח

יום רביעי, 14 בנובמבר 2007

ויזה לירח

הנה עצה שימושית: פקידי משרד הפנים חייבים לקבל לטיפול כל בקשה לאשרת כניסה או למעמד בישראל שמוגשת להם. מי שמטריח עצמו ללשכת משרד הפנים, ממלא טופס ומוכן לשלם אגרה זכאי שיקבלו את בקשתו לטיפול ויתנו בידיו אישור על הגשת הבקשה. הפקידים לא מסכימים לקבל? יש להתעקש. פקיד שמסרב לקבל בקשה לטיפול פועל בניגוד לנהלים.

כפי שהבהירה לי זאת היטב אחת היועצות המשפטיות של משרד הפנים: אפשר לבקש אפילו ויזה לירח. ייתכן שהפקידים המטפלים סבורים או אפילו יודעים בודאות שהבקשה חסרת סיכוי. ייתכן שהבקשה תידחה סמוך לאחר שהוגשה. זה כלל לא משנה. את הבקשה מוכרחים לקבל, לדון בה ולהכריע בה.

בקשה שלא התקבלה לטיפול אינה מתועדת במשרד הפנים. בדיוק משום כך, אחד "הטריקים" השכיחים בלשכות משרד הפנים הוא סירוב לקבל בקשות לטיפול. כשהמבקשים, שנדחו עוד בטרם הצליחו להגיש את בקשתם, עותרים לבית המשפט, מכחישה פרקליטות המדינה שאי פעם נערכה פנייה למשרד הפנים, או טוענת שהעתירה מוקדמת, שהרי אי אפשר לדון בעתירה על אודות החלטה בבקשה שלא הוגשה מעולם. למרבה הצער, בתי המשפט עוצמים עיניהם להתנהלות ביריונית זו, ו
דוחים עתירות שכאלה על הסף.