Laissez Passer לסה פסה: הטיפול בערעור יימשך כסדרו

יום שלישי, 18 בדצמבר 2007

הטיפול בערעור יימשך כסדרו

אם תהיתם מה ערכה של חירות בישראל, באה החלטה טכנית של רשמת בית המשפט העליון מאתמול והבהירה זאת.

הרשמת גאולה לוין קבעה שיש לפטור מהפקדת ערבון לכיסוי הוצאותיו של משרד הפנים אישה זרה שעירערה לבית המשפט העליון על החזקתה במעצר לצורך גירושה. המערעת טענה שהיא חסרת אמצעים, וביקשה לפטור אותה מהפקדת ערבון. פרקליטות המדינה התנגדה לבקשה. הרשמת לוין פטרה את המערערת מהפקדת הערבון "מתוך מגמה להבטיח את זכות הגישה לערכאות של מי שנתון במשמורת ומבקש להשתחרר ממנה, ולעניין זה אין לדקדק בבחינת סיכויי ההליך".

עמדת הפרקליטות ראויה לכל גנאי, והחלטת הרשמת - לשבח. ההליכים עד לקבלת ההחלטה הראויה ראויים הרבה פחות.

בימים שבהם שימש בעז אוקון בתפקיד רשם בית המשפט העליון ניתנה הנחייה שלא לגבות אגרה ולא לקבוע ערבון בהליכים שעניינם שחרור של מי שמוחזקים במעצר לצורך גירושם. ההליכים שהוגשו לבית המשפט העליון בעניינים אלה טופלו מיד. לא ברור מה עלה בגורלה של הנחייה זו, ומדוע נדרשו לבית המשפט העליון למעלה מארבעה חודשים כדי להגיע לתוצאה שכזו בעניינה של אירנה קרקישקה, המערערת שהופטרה מהפקדת הערבון.

קרקישקה נעצרה בגין שהייה שלא כדין בראשית חודש מאי 2007. בעתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב טענה שהליכי התרת נישואיה מאזרח ישראלי מתמשכים, ולצורך כך ביקשה שהות לשהות בישראל ואת שחרורה ממעצר.
עתירתה נדחתה בראשית חודש יולי. השופטת מיכל רובינשטיין קבעה שקרקישקה לא תגורש עד למחצית חודש יולי, מועד ישיבת ההוכחות בבית המשפט לענייני משפחה, ושאין הצדקה לשחררה ממעצרה. עם זאת, בפסק הדין ציינה השופטת רובינשטיין, שהמעצר גורם לעותרת למצוקה רבה, והפנתה את תשומת לב האחראים במתקן הכליאה למצבה.

במחצית חודש אוגוסט הוגש ערעורה של קרקישקה לבית המשפט העליון. מאז הוגש הערעור ועד היום הוא טופל על ידי הרשמים של בית המשפט העליון. כלומר, התיק לא הובא בפני שופט, הוא לא נקבע לדיון ולא ניתנו בו החלטות מהותיות זולת החלטות טכניות של הרשמים בעניין הפקדת הערבון (החלטה על ערבון; החלטות המורות למערערת להמציא את בקשתה למשיבים; הוראה לפרקליטות להשיב לבקשה; ומתן היתר למערערת להשיב לתשובת הפרקליטות). רק אתמול, כאמור, למעלה מארבעה חודשים מאז הוגש הערעור, ניתנה ההחלטה הראויה בדבר הפטור מהפקדת הערבון. הרשמת לוין קבעה ש"הטיפול בערעור יימשך כסדרו".