Laissez Passer לסה פסה: בדיקת שורש כף היד

יום שלישי, 26 בפברואר 2008

בדיקת שורש כף היד

השופט רון שפירא מבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה ממשיך ללמד את משטרת ההגירה, את משרד הפנים ואת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין כיצד לנהוג בקטינים בלתי מלווים – ילדים ללא מעמד, שנמצאים בישראל בגפם. לפני כשנה פסק השופט שפירא, שכל ילד זכאי לייצוג משפטי בהליכים בעניין מעצרו. ההחלטה הביאה לכך שילדים בלתי מלווים זוכים לייצוג במימון המדינה. בשבוע שעבר פסק בעניין הבדיקות שנערכות להערכת גילם של קטינים.

פסק הדין עוסק בשלושה: שני צעירים מאריתראה וצעירה מגינאה. שלושתם ערערו על החלטות בית הדין לביקורת משמורת, אשר קבע שאינם קטינים, והורה על העברתם למתקן כליאה בו מוחזקים בגירים. בית הדין לביקורת משמורת קבע שהשלושה אינם קטינים על סמך צילום רנטגן של שורש כף יד.

בדיקת שורש כף היד מבוססת על מחקר שנערך בארה"ב במחצית המאה העשרים. במסגרת המחקר צולמו עשרות כפות ידיים של ילדים לבנים אמריקאים. התצלומים אוגדו באטלס על פי גילם של הילדים. לצורך הערכת הגיל משווים צילומי רנטגן לצילומים שבאטלס. מדובר בבדיקה בלתי אמינה, שטווח טעותה גדול מאוד. היא אינה מתאימה לילדים מאזורים שונים בעולם. משום כך, רדיולוגים רבים – בעולם ובישראל – מסרבים לחשוף אנשים לקרינה המיותרת שבבדיקה, ולשתף פעולה עם רשויות ההגירה לצורך קביעה, האם ילדים בלתי מלווים הם למעשה בגירים, המבוססת על הבדיקה הזו לבדה. התבססות על בדיקת שורש כף היד לבדה אף מנוגדת להנחיות וועדת האו"ם לזכויות הילד בדבר דרך הטיפול בילדים בלתי מלווים. פעילות של ארגוני זכויות אדם בישראל הובילה לכך, שנקבע לפני מספר חודשים נוהל להערכת גיל, שאינו מבוסס רק על בדיקת שורש כף היד, אלא גם על בדיקה גופנית.

שלושת הצעירים, שעברו את בדיקת שורש כף היד, סירבו לעבור את הבדיקה הגופנית, משום שזו כוללת, בין היתר, בדיקה של אברי המין. שני הצעירים סירבו להיבדק בפני רופאה אישה, והצעירה סירבה להיבדק בפני הרופאה מטעמי דת. בית הדין לביקורת משמורת קבע, שבסירובם של השלושה להיבדק לא הרימו את הנטל להוכיח שהם קטינים, ולכן יש להעבירם למתקן כליאה בו מוחזקים בגירים.

השופט שפירא קיבל את ערעוריהם של השלושה. ככלל, כך פסק, סירוב לאפשר ביצועה של בדיקה לאימות גיל פועל לרעתו של מי שטוען שהוא קטין. ואולם, אם הסירוב לביצוע בדיקה הוא מטעם סביר וענייני – אין לקבל את עמדתו של בית הדין לביקורת משמורת. צנעת הפרט של הנבדקים היא טעם שכזה. יש לאפשר לשני הצעירים להיבדק על ידי רופא גבר, ויש לברר עם הצעירה מי הגורם שתסכים להיבדק על ידו.

השופט שפירא פסק עוד, שאי אפשר להסתמך על בדיקת שורש כף היד לבדה, ממנה עולה בסבירות של 75% שהצעירים הם בגירים. "בענין קביעת קטינותו של כלוא במסגרת מנהלית נטל ההוכחה צריך להיות ברמה הקרובה או הדומה לזה שחל במסגרת המשפט הפלילי, דהיינו ככל שקיים ספק של ממש בקטינותו של אדם, יפעל ספק זה לטובתו ויהיה מקום להורות על כליאתו / החזקתו במשמורת בתנאים ובמתקן כליאה המיועדים לקטינים."

עצם כליאתם של ילדים רק משום שהם בלתי מלווים היא אסורה ומקוממת, ואולם במצב הדברים כיום, גם בפסיקה הזו יש נחמה.