Laissez Passer לסה פסה: שמונה אחוזים וחצי

יום ראשון, 6 באפריל 2008

שמונה אחוזים וחצי

בראשית החודש פירסם בנק ישראל את הדו"ח לשנת 2007, הכולל, בין היתר, ניתוח של מגמות בשוק העבודה הישראלי. על פי הדו"ח, בשנת 2007 הועסקו בישראל 186.2 אלף מהגרי עבודה ו-49.4 אלף פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. כ-90 אלף היתרים ניתנו להעסקת מהגרי עבודה. לצד הירידה בהיקף ההיתרים להעסקת מהגרי עבודה בענף הבניין, ושובם של העובדים הפלסטינים אליו, חלה עליה תלולה במספר ההיתרים להעסקת מהגרי עבודה בענף הסיעוד.

מעניין הפער בין מספר ההיתרים שניתנו להעסקת מהגרי עבודה לבין מספר מהגרי העבודה המועסקים בפועל ברישיון. לפי טענות האוצר, המתפרסמות היום, כ-125 אלף מהגרי עבודה מועסקים בישראל שלא ברישיון. כאמור, משרד התמ"ת הנפיק בשנת 2007 היתרים לכמעט מחצית ממספר מהגרי העבודה, השוהים כיום בישראל, ואולם לפי נתוני האוצר, פחות מ-35 אחוזים ממהגרי העבודה מועסקים בפועל ברישיון. הפער בין מספר ההיתרים להעסקה לבין מספר רישיונות העבודה בפועל מלמד על הרווחיות העצומה שבקבלת היתרים להעסקת מהגרי עבודה. כל היתר משמעו אפשרות לייבא מהגרי עבודה ולגבות מהם דמי תיווך. קבלת היתרים וייבוא מהגרי עבודה – היא עניין אחד. העסקתם של מהגרי עבודה ברישיון על פי ההיתרים שניתנו – היא עניין אחר.
"דה מרקר" מפרסם נתונים נוספים מתוך דו"ח "הוועדה לעיצוב מדיניות בנושא עובדים לא ישראלים", שהוגש לאחרונה לשר האוצר ולראש הממשלה. 2 מיליארד דולר העבירו מהגרי העבודה מישראל למדיניותיהם בשנת 2006. עוד 0.4 מיליארד דולר העבירו העובדים הפלסטינים לשטחים הכבושים. שיעורם של מהגרי העבודה והעובדים הפלסטינים הוא 8.5 אחוזים מתוך כלל המועסקים במשק.