Laissez Passer לסה פסה: מכתב שחרור

יום שבת, 3 במאי 2008

מכתב שחרור

מעודד, כך נראה, מכך שהצליח להטביע את פסק הדין בעניין הסדר הכבילה במצולות השכחה, הפיח משרד הפנים רוח חיים באחת מן הפרקטיקות הבזויות ביותר של ההסדר: "מכתבי שחרור" ממעסיקים.

פסק דין מהימים האחרונים של בית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב מתאר את התנהלות משרד הפנים. מהגר עבודה מבקש להחליף מעסיק לאחר שנוצל באופן מחפיר? שימציא "מכתב שחרור" ממעסיקו. לא המציא מכתב ועזב את המעסיק? נעצור אותו ונגרש. עתר לבית המשפט? נשקול להסדיר את מעמדו "לפנים משורת הדין". מעסיקים חדשים פונים בבקשה להעסיקו? נסביר למעסיקים שלא כדאי להם.

לעולם לא נלאה מלומר: זו עבדות, זה נתעב, זה לא חוקי, והפרקליטות שותפה מלאה לכל אלה.