Laissez Passer לסה פסה: לאזן במקצת

יום חמישי, 22 במאי 2008

לאזן במקצת

בתי המשפט נותנים בדרך כלל ידם להפקרות הנוהגת במשרד הפנים. על פי רוב, הם נכונים להשלים עם הסחבת בטיפול, ויש שופטים שדוחים עתירות על הסף, רק משום שלטעמם המתנה משך חודשים לתשובת משרד הפנים אינה מצדיקה פנייה לבית המשפט. ובכל זאת, קורה שלשופטים נמאס מן ההתנהלות הקלוקלת, והם נותנים ביטוי לתסכול בהחלטות, שמעניקות גם למיואשים שבינינו רגעים של נחמה פורתא. לפעמים יש להחלטות הללו ערך של ממש.

כזו היא החלטתו של שופט בית המשפט העליון, אשר גרוניס, שניתנה היום. העתירה שלפניו הוגשה בחודש פברואר האחרון. משרד הפנים לא השיב לעתירה במועד, וביקש באיחור אורכה. גם במועד החדש לא השיב, וביקש באיחור אורכה נוספת. הבקשה נומקה בכך, "שיש צורך בעריכת בירורים נוספים וכן בעומס עבודה כבד המוטל על הלשכה המשפטית במשרד הפנים ועל הפרקליטה המטפלת בתיק בפרקליטות המדינה." לשופט גרוניס "נשבר" מהתנהלות משרד הפנים והפרקליטות,
והוא הורה להקנות לעותרת, שממתינה לתשובת משרד הפנים כשהיא ללא מעמד, רישיון ישיבה בישראל עד להחלטה אחרת: "בדרך זו ניתן יהיה לאזן במקצת בין האילוצים תחתם פועלים משרד הפנים ופרקליטות המדינה לבין האינטרס של העותרים, ובמיוחד של העותרת, הנמצאת תקופה של חודשים מספר בישראל בלא שהוסדר מעמדה, חרף בקשתה."