Laissez Passer לסה פסה: קורבנות לרדיפה חוזרת

יום שני, 23 ביוני 2008

קורבנות לרדיפה חוזרת

בית המשפט הפדרלי של ארה"ב הפך את החלטות ערכאת הערעורים בענייני הגירה (טריבונל מינהלי הפועל במסגרת משרד המשפטים האמריקאי) בנוגע לשלוש נשים גיניאיות, המבקשות מקלט בארה"ב, והורה לשוב ולבחון את בקשותיהן.

שלוש המערערות נפלו קורבן בארצן לפרקטיקה הנוראה של מילת נשים. בקשותיהן למקלט בארה"ב נדחו. ערכאת הערעורים פסקה, שהנשים אינן זכאיות למקלט, משום שהן חסינות מפני רדיפה בעתיד; אברי מינן הרי הושחתו זה מכבר.

בית המשפט הפדרלי ביקר את ההחלטות בחריפות. ערכאת הערעורים טעתה, שעה שקבעה שהשחתה של אברי מין הינה אירוע חד פעמי. יש נשים בגיניאה אשר סובלות מהשחתה חוזרת ונשנית של אברי מינן. לאחר שהמערערות הוכיחו שנרדפו, על ממשלת ארה"ב להציג ראיות לכך, שלא יוטלו בהן מומים נוספים אם תחזורנה לגיניאה.

יתרה מזו, משעה שהמערערות הוכיחו שנרדפו משום היותן נשים – כלומר על רקע השתייכותן לקבוצה חברתית – על הממשלה להציג ראיות לכך, שחייהן או חירותן לא יפגעו, אם תאלצנה לשוב למקום שם נרדפו על רקע זה. הן אינן צריכות להיות קורבנות לרדיפה, החוזרת באותם אמצעים. די בכך שקיים חשש להמשך רדיפה על אותו רקע שבגינו הוגשו בקשות המקלט, כלומר בגין היותן נשים. בית המשפט מציין, שנשים גיניאיות ונשים בנות שבט הפולה נופלות תדיר קורבן לאונס ולסחר (וכדאי להזכיר שגם לאלימות מקרב בני משפחותיהן ולנישואין בכפיה).

זהו נצחון לנשים, הכריז "הניו יורק טיימס" במאמר המערכת שהוקדש אתמול לפסק הדין. העיתון קרא לממשלת ארה"ב, שלעתים רחוקות מתביישת להטיף לשאר מדינות העולם בעניינים של הפרת זכויות אדם, לאמץ מדיניות נחושה להבטחת זכויותיהן של קורבנות מילת נשים.