Laissez Passer לסה פסה: בית המשפט מצווה לעצור ולגרש

יום רביעי, 13 באוגוסט 2008

בית המשפט מצווה לעצור ולגרש

שופטי בתי המשפט לעניינים מינהליים נוטלים לעצמם לעתים חירות לחרוג מסמכותם, אבל החלטתו של השופט אהרן אמינוף, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת, יוצאת דופן בחומרתה.

בפני השופט אמינוף הובאה עתירתם של אזרחית ישראלית ובן זוגה הפלסטיני. עם העתירה הוגשה בקשה לצו ביניים – להימנע מגירושו של בן הזוג עד להכרעה בעתירה. לא זו בלבד שהשופט אמינוף דחה את הבקשה, אלא הוסיף וקבע: כיוון שבן הזוג "הינו שוהה בלתי חוקי בישראל במשך למעלה מארבע וחצי שנים, אני מצווה על המשטרה לעצור אותו לאלתר ולדאוג להוצאתו מישראל בכל הקדם."

המשטרה אינה עובדת אצל השופט אמינוף, והוא אינו מוסמך לצוות מיוזמתו על מעצרם של אנשים ועל גירושם מישראל. מאידך, אם שופטת בית המשפט העליון סבורה, שראוי להתנות מתן צו ארעי האוסר על גירוש במעצרו של צעיר, שגדל ובגר בישראל וכל שביקש הוא לרכוש בה מעמד, מה לנו כי נלין על השופט אמינוף?