Laissez Passer לסה פסה: שדרוג

יום שבת, 18 באוקטובר 2008

שדרוג

כפי שסיפרנו זה מכבר, די שבקרובי משפחתו של בן הזוג הפלסטיני של אזרח או תושב ישראל דבק סיכון בטחוני כלשהו, על מנת שהבקשה להסדרת מעמדו בישראל תידחה, וזאת אף אם קרובי המשפחה אינם חיים בישראל.

כך קובע החוק וכך התיר בג"ץ, ובתי המשפט לעניינים מינהליים מיישמים באדיקות. בחודש שעבר, למשל, אישר בית המשפט לעניינים מינהליים בנצרת את הפקעת מעמדו של פלסטיני שנשוי לאזרחית ישראלית, אב לארבעה ילדים, החי בישראל ברישיון מאז שנת 1998, וכל כך משום שקרובי משפחתו - שביריחו - פעילים בחמאס.

בחלק מן המקרים נאות משרד הפנים לא לגרש את בן הזוג הפלסטיני, אלא להחליף את רישיון הישיבה שבידיו בהיתר לשהות בישראל. רישיון הישיבה מקנה אפשרות לעבוד בישראל וזכויות סוציאליות ובריאותיות. מי שמחזיק בהיתר, לעומת זאת, יכול לבקש לעבוד בתנאים מוגבלים, ואינו זכאי לכל זכות אחרת. לטענת המדינה, מי שמחזיק בהיתר מתקשה לעבור במחסומים שבין הגדה המערבית לבין ישראל, ולכן היתר "מספק הגנה טובה יותר" מרישיון. הפגיעה במערך הזכויות פשוט קורית "על הדרך".

הפסיקה החלה לכרסם בכך. השופטת יהודית צור מבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים הדגישה, כי המידע הבטחוני הנוגע לבני משפחה צריך להיות עדכני. בג"ץ צעד צעד נוסף. בחודש יוני 2007 עיגן בפסק דינו את הודעת המדינה, כי תיאות לשקול בחלוף זמן להשיב לזוגתו הפלסטינית של אזרח ישראל את רישיון הישיבה, שנטלה ממנה ונתנה תחתיו היתר. בחודש יולי 2008 הורה בג"ץ למשרד הפנים לנמק, מדוע לא יציע הסדר שכזה, "מידתי" כלשון בית המשפט, גם בעניינה של בת זוג אחרת. בראשית השבוע האחרון נתן משרד הפנים הסכמתו בפני בג"ץ, כי יאפשר הסדר כאמור לבן זוג נוסף.

פסקי הדין הללו מצטרפים למגמה נוספת של "שדרוג" מעמדם של בני זוג. בחודש אוגוסט 2007 הודיע משרד הפנים לבית המשפט העליון, כי יסכים לשדרג את מעמדו של בן זוג פלסטיני מהיתר שהייה לרישיון ישיבה. בחודש יוני 2008 קיבל בית המשפט העליון שני ערעורים שהגיש המוקד להגנת הפרט, ופסק שאפשר לשדרג את מעמדו של בן זוג פלסטיני מהיתר לרישיון ישיבה, אם בן הזוג היה זכאי לכך לפני ההחלטה האוסרת על שדרוג מעמדם של פלסטינים בחודש מאי 2002, ומעמדו לא שודרג באותה עת מחמת טעות או מחמת עיכוב בלתי מוצדק בטיפול משרד הפנים. על רקע זה התקבל בחודש יולי 2008 ערעור נוסף של המוקד. השופט משה סובל מבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים מיהר ליישם את פסיקת בית המשפט העליון, וקיבל בחודש שעבר את עתירתם של בני זוג לשדרוג המעמד.

עדכון (5.11.2009): ומאז ממשיך בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים באותה דרך: הנה, והנה, וגם, ועוד אחד ועוד.