Laissez Passer לסה פסה: חלף מן העולם

יום שלישי, 9 בדצמבר 2008

חלף מן העולם

אולי זהו ההלם שאחז בנו. אולי שגרת העבודה, בה הכל, תמיד, כבילה. אולי גם אנחנו, כמו הרשויות ובתי המשפט, לא מסוגלים בלי. כך או אחרת נדרשו לנו שבועיים לעכל את החלטת בג"ץ ולדווח.

בג"ץ קיבל את בקשת ארגוני זכויות האדם, וקבע שהמדינה ביזתה את פסק הדין, שפסל את הסדר כבילתם של מהגרי עבודה למעסיקיהם:

"בבקשת העותרים... נטען כי 'משרד הפנים עודו מתנה את רישיונות ישיבתם של מהגרי ומהגרות עבודה בתנאי בדבר עבודה עבור מעסיק יחידי. פיטורין, התפטרות או מותו של המעסיק הם עודם תנאים 'מפקיעים', אשר התרחשותם מבטלת את רישיון הישיבה שניתן בידי מהגר העבודה. כל מהגרי ומהגרות העבודה שבאו לישראל מאז יום מתן פסק הדין ועד ליום זה (ולפני זה, כמובן) קיבלו רישיון ישיבה לעבודה עבור מעסיק ספציפי. מאות אם לא אלפים מתוכם שילמו בשלילת חירותם ובגירוש לאחר שפוטרו, התפטרו או מעסיקם נפטר. הנהלים שעל-פיהם פועלים המשיבים כיום הם אותם הנהלים בדיוק שהונהגו עובר למתן פסק הדין, ואשר נפסלו...' אנו מניחים כי אותם דברים שהביאו העותרים בפנינו משקפים נאמנה את המצב בפועל, ומכל מקום לא ראינו מקום לפקפק בנתון זה.

[...]

אנו רואים בחומרה מחדל זה עמו לא נוכל להשלים, במיוחד נוכח טענתם של העותרים כי הסדרי הכבילה מוסיפים להתקיים, ועובדים זרים מוכרזים כשוהים בלתי חוקיים ונכלאים רק משום שהחליטו לעזוב את מעסיקם. אנו מורים אפוא למשיבים לדווח לבית המשפט, בתוך 30 ימים, כיצד ומתי הם מתכוונים לפרסם את הנהלים להעסקתם של עובדים זרים, ובעקבות כך נחליט כיצד יימשך הטיפול בבקשה זו. על המשיבים להוסיף ולוודא, כבר בימים הקרובים, כי כל רשויות האכיפה הפנימו את משמעותו של פסק הדין בבג"צ 4542/02, ובעיקר את הקביעה כי הסדר הכבילה למעסיק חלף מן העולם."

משרד הפנים התעשת מהר מאיתנו. בשבועיים שחלפו מאז ניתנה ההחלטה שלח את פקחיו לערוך גל מעצרים.