Laissez Passer לסה פסה: מי שזכויותיהם של מהגרים ושל מבקשי מקלט קרובות לליבם חייבים להצביע למרצ

יום שלישי, 10 בפברואר 2009

מי שזכויותיהם של מהגרים ושל מבקשי מקלט קרובות לליבם חייבים להצביע למרצ

מספר הצעות חוק ממשלתיות עתידות לעלות לדיון בכנסת הבאה: הצעת חוק השב"חים, שמבקשת לגרש מהארץ לתקופות ממושכות מבקשי מעמד, ובהם בני משפחה של אזרחים ושל תושבים ישראלים; הצעת חוק ההסתננות, שמבקשת להפליל מבקשי מקלט ולכלוא אותם; והצעת חוק למינוי ממונה על זכויות מהגרי עבודה, שמפקירה את זכויות עובדי הסיעוד. הפרידמניזם על גרורותיו ממרכז וימינה צפוי להמשיך ולגדול, ועימו הדיון בהצעות לצמצום סמכות בג"ץ לבקר חקיקה פוגענית, העוסקת בהגירה ובמעמד בישראל.

כל אחת מן ההצעות הנוראיות הללו זוכה בכנסת לתמיכה מקיר לקיר. מרצ מתנגדת להן. גם חד"ש (כלומר, חנין. את ברכה ואת סוויד רק הראשונה מעניינת באופן מוגבל מאוד). אלא שמרצ וחד"ש הן אופוזיציה זניחה.

בואו נניח כעת, שבכל זאת לבני מקימה ממשלה. מרצ עשויה להיות חברה בקואליציה, והיחידה שתתנגד להצעות החוק מתוך הממשלה.

אולי מגיע למרצ שתענש, אבל לא מגיע לנו, ולא מגיע למהגרים ולפליטים שלנו.