Laissez Passer לסה פסה: הוחמרה מדיניות הסדרת מעמדם של בני זוג ידועים בציבור

יום שני, 16 בפברואר 2009

הוחמרה מדיניות הסדרת מעמדם של בני זוג ידועים בציבור

בג"ץ פסק שלאזרחים ולתושבים ישראלים זכות חוקתית לחיי משפחה, ממנה נגזרת זכותם להסדיר בישראל את מעמד בני זוגם. אז פסק. משרד הפנים בשלו – ממשיך לפעול להקשחת המדיניות ולפגיעה בבני משפחה. בית המשפט העליון פסק שאסור להפלות בין בני זוג נשואים לבין בני זוג ידועים בציבור. אז פסק. בפעם השביעית בעשור האחרון שינה משרד הפנים את ההליך, לפיו מוסדר בישראל מעמדם של בני זוגם הידועים בציבור של אזרחים ישראלים, והחמיר את תנאיו.

לפני עשר שנים קיבלו בני הזוג הידועים בציבור מעמד לפי החלטת הוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטאריים (רישיון עבודה לארבע שנים, תושבות ארעית, הכוללת זכויות סוציאליות, למספר שנים נוספות, ובסיום ההליך - תושבות קבע). בשנת 2000 הושווה ההליך לבני זוג ידועים בציבור להליך לבני זוג הנשואים לתושבי קבע (רישיון עבודה ל-27 חודשים, תושבות ארעית לשלוש שנים, ובסיום ההליך - תושבות קבע). בשנת 2002 הוחמרה המדיניות, ונקבע שההליך אינו מסתיים לעולם (רישיון עבודה ל-27 חודשים ולאחריו תושבות ארעית, שניתנה מדי שנה כל עוד בני הזוג יחד). בשנת 2003 הוחמרה המדיניות עוד; הוחלט שבן הזוג לא יהיה זכאי עוד לזכויות סוציאליות ולמעמד של קבע (כלומר, ניתן רק רישיון עבודה, שהוארך מדי שנה כל עוד יש קשר בין בני הזוג). בשנת 2004 נקבע ההליך שעמד בתוקפו עד לשבוע שעבר (רישיון עבודה לשנה, תושבות ארעית לשש שנים, ובתום שבע שנים – תושבות קבע).

בשמונה בפברואר נכנס לתוקפו הנוהל החדש. מעתה מקבל בן הזוג רישיון עבודה לשלוש שנים, לאחר מכן תושבות ארעית לארבע שנים, ובסוף ההליך – תושבות קבע. כיוון שעל פי חוק, זכויות סוציאליות וביטוח בריאות ממלכתי ניתנים רק חצי שנה לאחר קבלת תושבות ארעית, ימתינו מעתה בני הזוג שלוש שנים וחצי מעת אישור הבקשה ועד לקבלת הזכויות.

מעבר לכך, הנוהל קובע שעל בני הזוג להמציא למשרד הפנים את כל המסמכים הדרושים בתוך 30 ימים מעת שהוגשה הבקשה, שאחרת הבקשה תידחה. זה לא מונע ממשרד הפנים לנהוג סחבת בעצמו; לקבוע תור להגשת הבקשה חודשים לאחר הפנייה של בני הזוג אליו, ולהורות בנוהל שבקשות שנדונו עד כה בלשכות, תועברנה מעתה להכרעת מטה רשות האוכלוסין וההגירה בירושלים (מה שמבטיח סחבת נוספת).

מדוע שונה הנוהל? משום שבהעדר אפשרות להינשא בישראל בנישואין אזרחיים, ומשום שמשרד הפנים אינו נאות לתת לבני הזוג שאינם ישראלים אשרות כניסה חזרה לארץ לאחר נישואין בחו"ל, הפך המסלול לידועים בציבור לנתיב הדומיננטי להסדרת מעמדם של בני זוג. פקידי משרד הפנים, שהקפידו משך שנים להסתיר את דבר קיומה של מדיניות באשר לבני זוג ידועים בציבור, עד שזו נחשפה בעקבות הליכים משפטיים, אינם יודעים את נפשם.
בעקבות הפרסום אצלנו: משרד הפנים החמיר את תנאי ההתאזרחות של לא יהודים (שחר אילן, הארץ, 19.2.2009)