Laissez Passer לסה פסה: בדירוג השני

יום ראשון, 28 ביוני 2009

בדירוג השני

באמצע החודש פורסם הדו"ח השנתי של מחלקת המדינה האמריקאית על סחר בבני אדם ברחבי העולם.

מחלקת המדינה מחלקת את המדינות לשלוש דרגות. מדינות בדירוג הראשון הן מדינות שנאבקות באופן משביע רצון בסחר בבני אדם המתקיים בשטחן. מדינות בדירוג השני נאבקות בסחר באופן חלקי. מדינות בדירוג השלישי אינן מגיבות כלל לסחר.

בשנת 2001 ישראל היתה בדירוג השלישי. החוק האמריקאי אוסר על מתן סיוע חוץ למדינות בדירוג זה. ישראל החלה להיאבק בסחר בנשים למטרות זנות. בין השנים 2002 ל-2005 ישראל היתה בדירוג השני. המלחמה בסחר בנשים נשאה תוצאות. אף על פי כן, ישראל התדרדרה בשנת 2006 לדרגת ביניים, בין השניה לבין השלישית ("watch list"), וזאת על רקע מחדלה לטפל בסחר בבני אדם למטרות עבודה. החוק תוקן גם בעניין זה, הוקם צוות בין-משרדי ומונתה ממונה על ענייני סחר במשרד המשפטים. ישראל שבה לדירוג השני, ממנו לא יצאה גם השנה. מחלקת המדינה סבורה, שישראל אינה עושה די כדי להעמיד סוחרים לדין, להגן על קורבנות ולמנוע את התופעה.