Laissez Passer לסה פסה: אל תתנו להם פלפל

יום רביעי, 28 במרץ 2012

אל תתנו להם פלפל

עוד אזכור אחות, פתאום... פתאום לפתע
באה האימה, ידענו את ריחה. 
אמא צעקה - מדוע התחבאת?
למה זה, ילדי, לבשת מסיכה?!

עוד אזכור אחות - כי לא צריך לשכוח.
הם היו כמוני, הם היו טובים,
רק אסור היה לקרב אותם לשלוח,
רק אסור היה לתת להם רובים.

מתוך: "אל תתנו להם רובים" לנתן אלתרמן

פקחי עוז יוצאים לרחובות חמושים בתרסיסי פלפל, ופרסמו נוהל בעניין.