Laissez Passer לסה פסה: תולדות השיגעון בעידן הסורי

יום שלישי, 19 בפברואר 2013

תולדות השיגעון בעידן הסורי

לפני כשנה ניסינו לדמיין כאן מה יקרה כאשר פליטים סורים יגיעו אל גבול ישראל. לא קלענו. לא ניחשנו שהצבא יכריז שהוא יקים "בית חולים" בצפון המדינה כדי "למנוע כניסה של פליטים סורים". איך "בית חולים" אמור למנוע כניסה? פשוט מאוד, צריך להתרגל לשיחדש (newspeak) של משרד הפנים, והכל מסתדר. כשם שמחנה הכליאה בדרום הוא "מתקן שהייה", כך מחנה הכליאה בצפון יהיה "בית חולים". מה שעכשיו נראה כמו בדיחה יהפוך תוך זמן קצר למציאות השיחנית בישראל - משרד החוץ יסביר לעולם שישראל עושה חסד עם הסורים, כשהיא מאשפזת אותם בבית החולים המיוחד מיד עם כניסתם לישראל, ושופטי בית המשפט העליון ישבחו בפסק דינם את המדינה על המאמצים שהיא עושה בעניין.

מזכיר משהו? מישל פוקו כתב בספרו "תולדות השיגעון בעידן התבונה" על תקופת "הכליאה הגדולה" בצרפת של המאה ה-17. באותה תקופה הטיפול במי שנתפשו כ"משוגעים" התבצע באותו אופן שבו טופלו גורמים אחרים שהשלטון סבר שיש להרחיקם מן החברה - פושטי יד, אביונים ונוודים. אלה נכלאו במתקנים שהוגדרו "בתי חולים כלליים", שעליהם כתב פוקו, שהם אינם מוסדות רפואיים כלל, אלא מין מבנה משפטי, בקצה גבולותיו של החוק, ששופט, פוסק ומוציא לפועל, שבו יש למנהלים גרדומים, אזיקים, בתי סוהר ובורות כליאה.

בבית החולים לפליטים סורים יקבלו הפליטים טיפולי חוקן למניעת הסתננות על ידי טובי המומחים. יוסי אדלשטיין, ראש מינהל אכיפה וזרים במשרד הפנים, יחלק למאושפזים צווי גירוש ואקמול. חיים אפרים, מנהל יחידת הטיפול במבקשי מקלט, יהיה אחראי על חדר מיון ה"מסתננים" ועל ההכרעה מי מהגר כלכלי (כולם) ומי פליט (אף אחד). מייק בלס, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ואבי החוק למניעת הסתננות, ידאג להבאת הפליטים לביקורת תקופתית בפני בית הדין לביקורת חלחולת של מסתננים.

הרצון לטפל בפליטים סורים שיגיעו פצועים לגבול הוא ראוי. אולם ברגע שבית החולים הוגדר ככזה במטרתו "למנוע כניסת פליטים", ברור מה עומד מאחוריו.

אגב, הרצון העז למנוע כניסת פליטים סורים הוא עדות נוספת להתנערות של ישראל ממחויבותה המשפטית והמוסרית כלפי פליטים. ביחס לפליטים ממדינות כמו סודן ואריתריאה גורס משרד הפנים כי אין לו מחויבות. זאת משום שלשיטתו, היות שאין למדינות אלה גבול משותף עם ישראל והיות שהם עברו במדינות אחרות, הוא אינו חייב להעניק להם מקלט. לעמדה זו אין שום בסיס בדין הבינלאומי, ואילו היה בה משהו, ארה"ב ומדינות מערב אירופה לא היו מכירות באיש כפליט, משום שהן אינן גובלות במדינות מהן מגיעים פליטים. אף על פי כן שעורי ההכרה בפליטים באותן מדינות גבוהים בעשרות אלפי אחוזים בהשוואה לישראל (גם באחוזי הכרה וגם במספרים מוחלטים). כעת, כאשר קיים "חשש" שיגיעו פליטים ממדינה שכנה, נחושה המדינה לפעול למניעת כניסת פליטים.

בקיצור, בואו פליטים, בואו פליטים. דוקטור אלי ישי מחכה לכם.