Laissez Passer לסה פסה: אולמרט פולט

יום רביעי, 17 באוקטובר 2007

אולמרט פולט

בדיון מיוחד שנערך הבוקר במליאת הכנסת בעניין פליטים ומבקשי מקלט אפריקאים מסר ראש הממשלה אולמרט לחברי הכנסת מידע מטעה ושגוי בעניין מספר הפליטים הנמצאים בישראל. ראש הממשלה מסר, כי בישראל יש 498 פליטים, וכי כל יתר מבקשי המקלט אינם אלא "מבקשי עבודה", שהגיעו לישראל שלא על רקע רדיפה. ראש הממשלה הוסיף וטען, כי זוהי קביעת נציבות האו"ם לפליטים בישראל.

כפי שמסר ראש הממשלה לכנסת, בישראל אכן שוהים היום כ-2,000 אזרחי סודן וכמה מאות אזרחים ממדינות אפריקאיות אחרות. אולם בניגוד לטענתו של ראש הממשלה נציבות האו"ם לפליטים מעולם לא קבעה כי רק 498 מתוכם הם פליטים. כל שקבעה נציבות האו"ם לפליטים הוא כי 498 מבין מבקשי המקלט מקורם בחבל דרפור שבמערב סודן, בו מתחולל זה מספר שנים רצח העם. עניינם של רוב מבקשי המקלט האחרים טרם נבדק על ידי הנציבות באופן אינדיבידואלי, וממילא לא נתקבלה על ידי הנציבות החלטה לפיה איש מהם אינו פליט.

נדמה, כי ראש הממשלה שוגה לחשוב שהמונח "פליט" הוא מילה נרדפת למונח "דרפור" וכי כל מבקש מקלט שנרדף ממקום אחר אינו פליט הזכאי להגנה. למעשה, נציבות האו"ם לפליטים מעולם לא קבעה כי יתר מבקשי המקלט שנכנסו לישראל דרך גבולה הדרומי אינם פליטים, שכן בדיקה אינדיבידואלית ומקיפה, כפי שנדרש על מנת להכריע בטענת הפליטות של כל מבקש מקלט, עדיין לא נערכה. פרט לפליטים מדרפור ברחו לישראל מבקשי מקלט ממדינות בקונפליקט צבאי כגון חוף השנהב, קונגו או אזורים שונים מסודן, בהם אנשים מעונים ונרדפים, ונשים נופלות קורבנות לאונס שיטתי, על רקע השתייכותם הקבוצתית או פעילותם הפוליטית.

קביעה גורפת, לפיה כל מבקש מקלט שאינו מדרפור אינו פליט אלא "מבקש עבודה" מהווה הפרה של חובתה של ישראל לבחון באופן אינדיבידואלי את טענת הרדיפה של כל מבקש מקלט בטרם גירושו מישראל.