Laissez Passer לסה פסה: פייסל מדדל

יום ראשון, 30 בדצמבר 2007

פייסל מדדל

נחתם עוד פרק בקורותיו המטלטלות של פייסל מדדל: מבקש מקלט מסומליה, שאי אפשר לגרשו לסומליה; שהוחזק במעצר למעלה משלוש שנים בתואנות חסרות בסיס של "סיכון בטחוני"; שבשל "הסיכון הבטחוני" דחו בתי המשפט שוב ושוב את העתירות לשחרורו; שגורש לקפריסין והוחזר לישראל; שגורש שוב לקפריסין והוחזר שוב לישראל; שהוחזק שוב במעצר משך שנה וחצי משום שהוא "מסוכן"; ששוחרר בחודש אוקטובר 2006 לקיבוץ על ידי בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין, לאחר שבית הדין קבע, שהטענה כי מדדל מסוכן "לא עומדת במבחן מינימלי של ביקורת השכל".

משרד הפנים לא נח. הוא ערער על החלטת השחרור. הוא טען, שבית הדין טעה כשקבע שמדדל אינו מסוכן, ושחרג מסמכותו כשהורה על שחרור למשך תקופה העולה על שנה וכשהתיר למדדל לעבוד בקיבוץ.

השופטת אסתר קובו מבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב דחתה את ערעור משרד הפנים. "מסוכנתו" של מדדל לא הוכחה, פסקה השופטת קובו, והמעצר לא קידם בדבר את גירושו מישראל. ציפייתו של משרד הפנים, שמדדל יוחזק במעצר בשל טענה כללית של "מסוכנות", ושמשם יקדם בעצמו את גירושו, אינה סבירה. האחריות לגירושו של מדדל מוטלת גם על המדינה, שלא עשתה דבר כדי לקדם אותו. אל לה למדינה להפוך את המעצר לעונש. בית הדין, כך נפסק עוד, מוסמך לשחרר אדם לתקופה של עד שנתיים, ולהתיר לו לעבוד כדי קיים את עצמו.

התמונה באדיבות עו"ד שמאי ליבוביץ