Laissez Passer לסה פסה: זכות טיעון

יום שני, 31 בדצמבר 2007

זכות טיעון

למשרד הפנים דרך משלו לאפשר לאדם להשיב לטענות המועלות נגדו. תחילה דוחים את בקשתו למעמד בישראל בתואנות בטחוניות או פליליות, ללא שניתנת לו אפשרות להגיב, ורק לאחר מתן ההחלטה מאפשרים לו לערער עליה.

לשיטת משרד הפנים, מתן זכות טיעון מאוחרת מקצרת הליכים; אם ממילא ניתנת זכות טיעון במסגרת הערעור אין להאריך את הטיפול בבקשה עצמה.

השופט יהונתן עדיאל מבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים החליט ללמד את משרד הפנים עיקרי יסוד בהליך המינהלי התקין. בשני פסקי דין שנתן (
האחד לפני כחודש והשני היום) הבהיר, שזכות טיעון יש להעניק לפני קבלת ההחלטה ולא בדיעבד. קיום שימוע מאוחר יכול להתאפשר בנסיבות חריגות ולא על דרך הכלל. התוצאה של אי מתן זכות טיעון לפני קבלת ההחלטה היא בטלותה של ההחלטה.

השופט עדיאל החזיר את הבקשות למשרד הפנים והורה לו לדון בהן מחדש ולהחליט בבקשות רק לאחר שתינתן למבקשים "זכות טיעון כהלכתה".