Laissez Passer לסה פסה: מבצע סוף העונה

יום רביעי, 2 בינואר 2008

מבצע סוף העונה

הבוקר פרסם משרד הפנים מודעה בעניין הארכת המועד להגשת בקשות להסדרת מעמדם של ילדי מהגרי עבודה ובני משפחותיהם ("ילדי שוהים בלתי חוקיים").

למשך עשרה ימי עבודה בלבד, מיום 13.1.2008 ועד ליום 24.1.2008, מדי יום בין השעות 08:30 בבוקר ל-12:00 לפני הצהריים, תתקבלנה בלשכת משרד הפנים בתל אביב בקשות של מי שביום 18.6.2006 - יום החלטת הממשלה בעניין ההסדר - שהו בישראל תקופה שבין ארבע שנים ותשעה חודשים ועד לשש שנים, ועומדים ביתר תנאי החלטת הממשלה.
מדובר, למעשה, במי שלא היו זכאים על פי ההחלטה למעמד, משום שזו אמורה היתה לחול על ילדים ששהו בישראל שש שנים לפחות. בפועל הקנה משרד הפנים מעמד גם לילדים ששהו בישראל ביום קבלת ההחלטה לפחות ארבע שנים ותשעה חודשים, והגישו בקשות להסדרת מעמדם. כיוון שלא היתה כל דרך לדעת שמשרד הפנים יגמיש את הקריטריונים ויעתר גם לבקשות אלה, היו ילדים שלא הגישו בקשות להסדרת מעמדם, אף שבפועל יכולים היו להיענות בחיוב. מטרת הארכת המועד היא לאפשר למי שהיו זכאים למעמד בנסיבות אלה לו אך הגישו בקשות במועד - להגישן כעת.
משרד הפנים הודיע, שלא יקבל במסגרת הארכת המועד בקשות של מי שעמדו בתנאי ההסדר המקורי, ולא הגישו את בקשותיהם במועד, אלא, כאמור, רק בקשות של מי שעמדו בהקלה שהוחלה במסגרת ההסדר בפועל, ולא יכולים היו לדעת על כך (שוב: שהו בישראל ביום 18.6.2006 תקופה שבין ארבע שנים ותשעה חודשים ועד לשש שנים).

"לסה פסה" מעניק למשרד הפנים על כורחו משירותי הבלוג ומפרסם גם הוא חינם אין כסף את המודעה: