Laissez Passer לסה פסה: כיצד מטפחת ישראל ביתנו את הדמוגרפיה הערבית?

יום שני, 28 בינואר 2008

כיצד מטפחת ישראל ביתנו את הדמוגרפיה הערבית?

ח"כ דוד רותם (ישראל ביתנו) מבקש לסייע לילדים במשפחות של עולים, שאינם זכאים לאזרחות ישראלית. הוא הניח לפני ימים אחדים הצעה לתיקון חוק האזרחות, לפיה ילדיהם של אזרחים ישראלים יהיו אזרחים בעצמם, אם הוריהם ביקשו זאת עבורם. על הצעת החוק החתים את ח"כ אריה אלדד (האיחוד הלאומי), את ח"כ עתניאל שנלר (קדימה) ואת ח"כ יצחק גלנטי (הגמלאים).

אלא מה? הצעת החוק של ח"כ רותם אינה מסייעת אף לא לילד אחד במשפחה של עולים. הצעת החוק מגדירה "אזרח ישראלי", שזכאי לבקש שילדו ירכוש אזרחות ישראלית, כאדם שרכש את אזרחותו הישראלית בלידתו. עולה לישראל או אדם שהתאזרח בישראל אינם אנשים שרכשו את אזרחותם הישראלית בלידתם, ולכן הצעת החוק של ח"כ רותם אינה מסייעת להם ולילדיהם.

למי בכל זאת מסייעת הצעת החוק? לילדים של אזרחים ערבים, שנולדו מחוץ לישראל.

חוק האזרחות במתכונתו כיום מזכה באזרחות ישראלית כל ילד שנולד בישראל להורה ישראלי. לעומת זאת, ילד שנולד מחוץ לישראל להורה ישראלי, שנולד בעצמו מחוץ לישראל להורה ישראלי, אינו זכאי לאזרחות ישראלית. אם ילד שכזה זכאי להיכנס לישראל לפי חוק השבות, כלומר אם הוא יהודי או צאצא ליהודי, הוא זכאי, כמובן, לרכוש אזרחות ישראלית. חוק האזרחות אף קובע מנגנון, שמאפשר להורים של ילד שכזה, שאינו זכאי להיכנס לישראל לפי חוק השבות, להגיש בקשה להעניק לילדם אזרחות, ואולם בקשה שכזו אינה מקנה לילד אזרחות אוטומטית, אלא נתונה לשיקול דעתו של שר הפנים. זו דרכו של חוק האזרחות להיפטר מאזרחים ערבים, שחיים מחוץ לישראל.

לפי הצעת החוק של ח"כ רותם, אזרח ישראלי, שרכש את אזרחותו בלידתו, יוכל להקנות על פי בקשתו אזרחות ישראלית באופן אוטומטי לילדו, גם אם הילד נולד מחוץ לישראל. ההצעה אמנם אינה מסייעת לילדו של אף עולה, אבל היא ללא ספק מתקנת את העוול הגזעני.