Laissez Passer לסה פסה: על כולם תבוא הברכה

יום רביעי, 6 בפברואר 2008

על כולם תבוא הברכה

שופטי בג"ץ - אילה פרוקצ'יה, מרים נאור ויוסף אלון – דחו את עתירתם של ארגוני זכויות האדם נגד החזקתם של ילדים באגף "סהרונים" בכלא "קציעות".

קר, ואין שירותי חינוך ובעיקר אין צפי לשחרורו של איש. העותרים הסבירו: "רוחות החורף הקרות חודרות את בדי האוהלים, ובהעדר חימום, שמיכות הצמר אינן מחממות כראוי את הילדים הרכים, הישנים על מיטות צבאיות צרות. אין באגפים שירותי חינוך הולמים או שירותים סוציאליים, אין פעילות לילדים, וחלק מן הילדים לא יצאו כבר כחצי שנה מן המתחם הקטן וחסר החיים. בין הילדים העצורים תינוקות בני יומם, שלושה מהם נולדו בימים האחרונים ואחד נולד בסוף חודש נובמבר 2007. נוסף עליהם, במקום עצורים לפחות 16 ילדים בני שנתיים ומטה."

נורא? זה מה שיש. "אין המדובר בעיקרו של דבר, כך לדברי המדינה, בתופעה של מבקשי מיקלט מדיני כי אם בתופעה שעיקרה רצונם של הנכנסים שלא כדין לשפר את תנאי חייהם." כך דברי המדינה לבג"ץ – המדינה שאין לה מנגנון לבדיקת בקשות למקלט, ושממילא לא בדקה בעצמה את בקשת המקלט של אף לא אחד מאותם עצורים.

"לא ראינו לעת הזו הצדקה להתערבותנו",
פסקו השופטים והוסיפו, "המדינה פעלה תוך תקופת התארגנות קצרה, והתרשמנו שהמשיבים ימשיכו לפעול לפתרון בעיות שונות שהתעוררו. התרשמנו כי הבעיות הבוערות במיוחד הן בעיית הקור העז ובעיית החינוך. אנו תקווה כי המשיבים יפעלו בדחיפות לפתרון בעיות אלה. המשיבים נעזרים בארגונים שונים, שעל כולם תבוא הברכה. איננו סבורים כי יש כרגע הצדקה להתערבות שיפוטית ואנו תיקווה שגם לא יהיה צורך בה. מכל מקום, ובמידת הצורך, שערי בית המשפט פתוחים."

אמר בית המשפט, וטרק את שעריו.