Laissez Passer לסה פסה: בית משפט זה אינו הערכאה המתאימה לדון בסוגיה זו

יום שני, 11 בפברואר 2008

בית משפט זה אינו הערכאה המתאימה לדון בסוגיה זו

ללא תרועות וללא טעם מיוחד נחתם פסק דין קצרצר מן הימים האחרונים במהפכה: בג"ץ ניער מעליו באחת את עתירותיהם של הפלסטינים תושבי השטחים הכבושים, שבקשותיהם להיכנס לישראל נדחו. ככל שהעתירה מבקשת להסדיר את כניסתה של העותרת לישראל, פסק בג"ץ בעניין שעמד לפניו, "הרי שבית משפט זה אינו הערכאה המתאימה לדון בסוגיה זו". הסמכות, כך הוסיף בג"ץ בסוגריים, נתונה לבתי המשפט לעניינים מינהליים. כך ממש, בשורה האחרונה לפסק הדין.
הסמכות לדון בהחלטות לפי חוק הכניסה לישראל (החלטות בעניין אשרות כניסה לישראל ורישיונות ישיבה בה) הועברה לבתי המשפט לעניינים מינהליים לפני מספר שנים. עם זאת, בג"ץ דן עד כה בעתירות של פלסטינים שבקשותיהם להיכנס לישראל סורבו, ועד לאחרונה לא העלה כלל את השאלה, האם העניין מצוי בסמכותם של בתי המשפט לעניינים מינהליים. מדובר בעשרות רבות של עתירות בשנה.
בראשית חודש מרץ תועברנה לבתי המשפט לעניינים מינהליים סמכויות דיון נוספות בעניינים של מעמד בישראל. בג"ץ, כך דומה, החליט להבהיר מבעוד מועד שלא רק מן העתירות בעניין איחוד משפחות ומעמד לבני משפחה הוא מתכוון להיפטר.