Laissez Passer לסה פסה: זה חשש לסכנת נפשות, הרי אנחנו במלחמה איתם

יום שלישי, 18 במרץ 2008

זה חשש לסכנת נפשות, הרי אנחנו במלחמה איתם

הרב חיים קנייבסקי, מגדולי הפוסקים של הציבור הליטאי, פסק שיש לפטר עובדים ערבים מן הישיבות ומן השווקים. "זה חשש לסכנת נפשות," פסק הרב, "הרי אנחנו במלחמה איתם." חסידיו של הרב יצאו היום לשווקים בירושלים כדי להזהיר את הסוחרים, שמעסיקים עובדים ערבים. בכוונתם לנהל רשימה של בעלי החנויות שלא מצייתים לרב קנייבסקי. מי שיעסיקו ערבים יוחרמו.

גזענות חשוכה של חרדים? במדינה שבה קובע החוק שהקניית מעמד לפלסטינים ולאזרחי מדינות מוסלמיות אסורה, משום שזו "סכנת נפשות", ו"אנחנו במלחמה איתם" – מה לנו שנלין על החרדים. "הפקחים" שיצאו להשליט את פסק ההלכה של הרב קנייבסקי אינם שונים בדבר מחברי הכנסת שהרימו ידם בעד החוק, מאנשי השב"כ שהצדיקו אותו, מפקידי משרד הפנים שמיישמים אותו ומן הפרקליטים שמגוננים עליו.

לפני שמתגוללים על פסק ההלכה של הרב קנייבסקי כדאי לשוב ולהציץ בפסק דינו של בית המשפט העליון, שדחה את העתירות בעניין החוק. אולי גם בפסק הדין, שמאשר את המדיניות לפיה פלסטינים אינם רשאים לנהוג בישראל רק משום שהם פלסטינים, כלומר מסוכנים, והרי אנחנו במלחמה.