Laissez Passer לסה פסה: דיסקרימניציה בשם האינטגרציה

יום שישי, 16 במאי 2008

דיסקרימניציה בשם האינטגרציה

בחודש מרץ 2006 נכנס לתוקפו בהולנד חוק האינטגרציה. החוק מחייב את המבקשים לרכוש מעמד בהולנד מכוח קשרי משפחה לנתינים הולנדים לעבור במדינות מוצאם מבחן. בני המשפחה נדרשים להפגין שליטה בשפה ההולנדית ובקיאות באורחות החיים בהולנד. המבחן נערך בהולנדית בטלפון בנציגות הדיפלומטית של הולנד במדינת המוצא של המבקש. אם הנבחן נכשל, עליו לשלם אגרה בסך 350 אירו עבור כל הזדמנות נוספת להיבחן. לאחרונה החליטה ממשלת הולנד להעלות את ציון המעבר.

לא כולם נדרשים לעבור את "מבחן האינטרגציה". אזרחי 27 מדינות האיחוד האירופי, איסלנד, נורבגיה, ליכטנשטיין, שוויץ, ארה"ב, אוסטרליה, קנדה, ניו זילנד, יפן ודרום קוריאה – פטורים מן המבחן. מדינותיהם, כך לפי שלטונות הולנד, דומות להולנד מבחינה סוציו-אקונומית ומדינית, ולכן אין להם צורך ב"מבחן אינטגרציה". המבחן מיועד לאזרחי מדינות "לא מערביות", ובהם בעיקר לאזרחי טורקיה ומרוקו – שתיים מן הקבוצות "הלא מערביות" הבולטות ביותר המבקשות לרכוש מעמד בהולנד.

"מבחן האינטגרציה" מצטרף לדרישות כלכליות מחמירות, שהוחלו בשנת 2004, כתנאי להגירה להולנד. המבחן והדרישות הכלכליות גרמו לירידה משמעותית במספר בני המשפחה, אזרחי טורקיה ומרוקו, שמבקשים להגר להולנד.

Human Rights Watch פרסם אתמול מסמך על אודות חוק האינטגרציה ההולנדי, בו הוא מוחה על הפגיעה בזכות לחיי משפחה ועל ההפליה מטעמי לאום והשתייכות אתנית, ותובע לבטל את החוק ולהנמיך את הדרישות הכלכליות. הארגון מביע חשש מן המגמה במדינות האיחוד האירופי לראות בהולנד מודל לעיצוב מדיניות הגירה.
תודה לכרמי לקר על ההפנייה למסמך