Laissez Passer לסה פסה: עצם היותו אזרח איראני

יום חמישי, 5 ביוני 2008

עצם היותו אזרח איראני

אזרחית ישראלית הכירה אזרח איראני. הם נישאו, יש להם בת משותפת, ולשלושה אין מדינה בעולם לחיות בה יחדיו.

השופטת רות רונן מבית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב: "התיקון לחוק... קובע באופן קטגורי כי ככל שהדבר נוגע לתושבי איראן, שר הפנים לא יעניק להם אזרחות, ואף לא ייתן להם רישיון לישיבה בישראל בשום מקרה... יישום האמור בחוק מביא, אם כן, למסקנה כי למשיב לא היה שיקול דעת לבחון את הנסיבות הספציפיות של העותר, ואף בהנחה שברור שלא נשקף ממנו באופן אישי כל סיכון ביטחוני שהוא, הרי עצם היותו אזרח איראני שולל ממנו את הזכות לקבל רישיון ישיבה או אזרחות בישראל."