Laissez Passer לסה פסה: Farmers Branch

יום שישי, 6 ביוני 2008

Farmers Branch

בשבוע שעבר פסל בית המשפט המחוזי בדאלאס שבטקסס צו עירוני, האוסר על השכרת דירות מגורים למי ששוהים בארה"ב ללא היתר ולקבוצות נוספות, המוגדרות בהתאם לסטטוס ההגירה שלהן.

לפני כשנה התקינה מועצת העירייה של אחד מפרבריה של דאלאס,
Farmers Branch, צו, אשר אושר אחר כך ברוב גורף במשאל, שנערך בקרב תושבי הפרבר. הצו, שעל פי האמור בו נועד להגן על "ביטחון הציבור", על "בריאותו" ועל "רווחתו הכללית", מחייב בעלי דירות לדרוש מן השוכרים מסמכים המוכיחים את מעמדם החוקי, וקובע כי השכרת דירה למי שאין בידו היתר לשהות בארה"ב מהווה עבירה פלילית. נוסף על כך, הצו אוסר על השכרת דירות לשורה של קבוצות אחרות בהתבסס על סטטוס ההגירה שלהן, וכך, למשל, השכרת דירה לאדם השוהה בארה"ב כחוק ומחזיק באשרת סטודנט, מהווה אף היא עבירה פלילית. עשרות ערים ומחוזות בארה"ב אימצו חקיקה מקומית דומה.

בית המשפט המחוזי בדאלאס פסק, כי מדובר למעשה ב"חקיקת הגירה", שלפי חוקת ארה"ב הסמכות לחוקקה מצויה בידי הממשל הפדראלי בלבד ולא בידי מדינות או רשויות מקומיות, ועל כן הצו בלתי חוקתי ובטל. מועצת העירייה כבר הודיעה כי בכוונתה לעקוף את פסק הדין באמצעות התניית השכרתן של דירות בקבלת רישיון מן העירייה בכל פעם שדירה מושכרת לשוכר ספציפי. הרישיון יינתן רק לאחר שהעירייה תבחן את מעמדו החוקי של השוכר באמצעות גורמי הממשל הפדראלי.