Laissez Passer לסה פסה: סילבוס ליום הפליט

יום רביעי, 18 ביוני 2008

סילבוס ליום הפליט

לקראת יום הפליט, שיצויין ב-20.6.2008, פרסם הפורום לזכויות פליטים (פורום של שמונה ארגוני זכויות אדם) שלושה פרקים ראשונים מתוך מסמך מדיניות מעמיק, אשר יעסוק בהיבטים שונים הנוגעים להגנה על פליטים ועל זכויותיהם:

עקרונות להגנה על מבקשי מקלט ועל פליטים
עקרון איסור הגירוש
מעצר מבקשי מקלט ופליטים

מוקד סיוע לעובדים זרים, האגודה לזכויות האזרח והתכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב פנו לחברי הכנסת והתריעו, כי הצעת החוק הממשלתית למניעת הסתננות, הידועה גם בשם "חוק וילנאי", היא אחת ההצעות הקשות והמסוכנות אשר הונחו על שולחן הכנסת בשנים האחרונות.

האגודה לזכויות האזרח פרסמה בימים האחרונים ידיעון בעריכתה של טל דהן על אודות פליטים ומבקשי מקלט בישראל. בידיעון אפשר למצוא מסמך רקע של הפורום לזכויות פליטים על מצבם של הפליטים ושל מבקשי המקלט בישראל, על התנהלותה של ממשלת ישראל, ונתונים מספריים עדכניים.

עוד בידיעון:

עו"ד ענת בן דור מהתוכנית לזכויות פליטים מנתחת את יחסה של מדינת ישראל כלפי אלפי הפליטים ומבקשי המקלט שהגיעו אליה במהלך השנים: הדרך שבה בחרה מדינת ישראל להתמודד עם התופעה נעה בין התעלמות והזנחה לנקיטת אמצעי הרתעה חריפים, תוך הפרתן של חובות משפטיות מובהקות ופגיעה בזכויות אדם. על המדינה לחדול מחיפוש אחר "פתרונות ישראליים יצירתיים" ולמלא את חובותיה לפי אמנת הפליטים כרוחה וכלשונה.

סיגל רוזן, רכזת פעילות ציבורית במוקד סיוע לעובדים זרים, מביאה את סיפורן של לילה בת השש ושל עמירה ושני ילדיה, הממחישים את חיוניות הביקורים של מתנדבי המוקד בבתי הכלא. היא גם מתארת כיצד הוגבלה מתכונת הביקורים מאז שארגוני זכויות אדם עתרו לבג"ץ בעניין תנאי כליאתם של ילדים, בחודש ינואר 2008.

עו"ד אורה בלום מהתוכנית לזכויות פליטים כותבת על נשים הנמלטות ממסורות פוגעניות ועל רדיפה על בסיס השתייכות מגדרית.