Laissez Passer לסה פסה: קולט אביטל, חוק וילנאי ומעצר ילדים

יום שני, 2 ביוני 2008

קולט אביטל, חוק וילנאי ומעצר ילדים

ביום 19.5.2008 עברה בכנסת בקריאה ראשונה הצעת החוק למניעת הסתננות, המכונה "חוק וילנאי". את החוק מקדמת הממשלה, בה חברה מפלגת העבודה, באמצעות שר הביטחון, אהוד ברק, וסגנו, מתן וילנאי. נוסף על כך שהצעת החוק כוללת הוראות דרקוניות בדבר מעצרם וגירושם של פליטים ומבקשי מקלט באשר הם, היא פוגעת באוכלוסיה רגישה וחלשה במיוחד – ילדים – ומפקירה אותה להסדרי המעצר שבחוק.

בין 20 חברי הכנסת שהצביעו בעד הצעת החוק בקריאה ראשונה הייתה חברת הכנסת קולט אביטל ממפלגת העבודה. חברת הכנסת אביטל זנחה, כך נראה, את העקרונות בהם דבקה עד לאחרונה. אביטל הייתה אחת מחברי הכנסת שחתמו על הצעת חוק זכויות הפליט, שהוגשה בשנה שעברה על ידי חברי הכנסת דב חנין ואופיר פינס. ואולם, כעת היא תומכת בהצעת חוק שתהפוך את חייהם של פליטים ומבקשי מקלט בישראל לגיהינום.

חברת הכנסת אביטל ידועה ברגישותה לעניינם של ילדים חסרי מעמד בישראל. לפני כשנתיים כתבה מאמר מרגש על ילדים חסרי מעמד, בו שפכה קיתונות של רותחין על יחסה של מדינת ישראל לילדים חסרי מעמד. אביטל כתבה במאמרה: "ההתעללות המכוונת של רשויות המדינה בילדים אלה היא דבר בלתי נתפס ובלתי מוסרי. ... יש בה משום גרימת נזק ממשי לאותם ילדים, שמהם דורשת מדינת ישראל לשלם את מלוא המחיר על בחירות שעשו הוריהם וכך מתממש, במלוא כיעורו, הפתגם הידוע 'אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה'".

אך הרגישות לילדים נגמרת היכן שמתחיל מעצרם של ילדים אפריקאיים מבקשי מקלט. בהתאם לחוק וילנאי, בו תמכה אביטל, ייעצרו מאות ילדים מבקשי מקלט. חוק וילנאי יכשיר, למעשה, תחת מטריה משפטית חדשה, מצב דומה לזה הקיים כבר היום, אך חמור ממנו. כמאה ילדים מבקשי מקלט (ילדים בני אפס, שנולדו במעצר, ועד ילדים בני שמונה עשרה) כלואים היום באגף המכונה "סהרונים" בכלא "קציעות". זהו אגף כליאה של אוהלים, מוקף גדרות ומנוהל על ידי אנשי שירות בתי הסוהר, בו הילדים חשופים לפגעי הקור בחורף של הנגב ולחום בלתי נסבל בקיץ. באגף כליאה זה הם מוחזקים בתנאים לא תנאים, הם אינם זוכים בו לחינוך ראוי או לתמיכה נפשית, ולכל אחד מהם מספר אסיר שעל פיו הוא מזוהה. בשל פשעם – כניסה שלא כדין לצורך בקשת מקלט בישראל – הם מוחזקים פרקי זמן בלתי מוגדרים ובלתי מוגבלים, אף שלא מתקיים הליך לגירושם.

חוק וילנאי אינו עורך הבחנה בין ילדים למבוגרים. זאת להבדיל מן החקיקה הישראלית הפלילית הקיימת, הקובעת הוראות מעצר מיוחדות ומותאמות לילדים. בצו מינהלי של קצין צה"ל יוחזקו, לפי חוק וילנאי, מאות ילדים בתנאים איומים באוהלים בלב המדבר. בעוד שהיום ניתן לשחרר ילדים אלה בתנאים מסוימים, לאחר שיעבור חוק וילנאי לא ניתן יהיה לעשות זאת, שכן כמעט כל הילדים הם אזרחי סודן, אשר לא ניתן לגרשם למדינת מוצאם. חוק וילנאי קובע מפורשות שאזרחי מדינות שהשב"כ סבור כי מתקיימת בהן פעילות המסכנת את בטחון המדינה לא ישוחררו בשום תנאי, וסודן היא מדינה כזו. קביעה זו חלה על ילדים כמבוגרים. הילדים הסודניים, לפי חוק וילנאי, בו תומכת חברת הכנסת אביטל, הם כולם סכנה לביטחון המדינה, וככאלה יימקו באוהליהם שבין גדרות התיל.