Laissez Passer לסה פסה: מעצר קטינים בלתי מלווים

יום רביעי, 9 ביולי 2008

מעצר קטינים בלתי מלווים

כפי שכבר דיווחנו, השופט רון שפירא מבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה מלמד את משטרת ההגירה, את משרד הפנים ואת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין כיצד לנהוג בקטינים בלתי מלווים – ילדים ללא מעמד, שנמצאים בישראל בגפם. השופט שפירא פסק, שכל ילד זכאי לייצוג משפטי בהליכים בעניין מעצרו. ההחלטה הביאה לכך שילדים בלתי מלווים זוכים לייצוג במימון המדינה. בחודש פברואר האחרון פסק בעניין הבדיקות שנערכות להערכת גילם של קטינים. "בענין קביעת קטינותו של כלוא במסגרת מנהלית", קבע השופט שפירא, "נטל ההוכחה צריך להיות ברמה הקרובה או הדומה לזה שחל במסגרת המשפט הפלילי, דהיינו ככל שקיים ספק של ממש בקטינותו של אדם, יפעל ספק זה לטובתו ויהיה מקום להורות על כליאתו / החזקתו במשמורת בתנאים ובמתקן כליאה המיועדים לקטינים".

חודש שעבר נתן פסק דין נוסף, הכולל דברי ביקורת חריפים. המדינה, כך השופט שפירא, אינה פועלת על פי הנוהל, שהיא עצמה קבעה לטיפול בעניינם של קטינים בלתי מלווים, ולא דואגת שהילדים יפגשו גורם מקצועי מטעם שירותי הרווחה, וישוחררו ממעצר אם לא פגשו בגורם שכזה. הגשת בקשה למקלט על ידי קטין בלתי מלווה אינה יכולה להיחשב אי שיתוף פעולה עם הגירוש, המצדיק המשך החזקתו במעצר. קטינים מוחזקים במעצר, ואינם משוחררים למסגרת חלופית מתאימה, אף בחלוף 60 ימים למעצרם חרף הוראות החוק. החזקתם של קטינים לאורך זמן במעצר עלולה לפגוע בשלומם הנפשי. קטינים בלתי מלווים הם לכאורה קטינים נזקקים, ויש לטפל בהם ככאלה על ידי שירותי הרווחה.

פסק הדין הוא נדבך נוסף בשורת פסקי הדין של השופט שפירא שמגנים על זכויותיהם של ילדים בלתי מלווים, ויש רק להצר על כך שאינו קובע את שאמור היה להיות ברור מאליו: שמעצרם של קטינים בלתי מלווים הוא אסור מכל וכל. על פי פרשנותה של ועדת האו"ם לזכויות הילד, מעצרו של קטין בלתי מלווה יתאפשר רק כמוצא אחרון ולפרק זמן קצר ככל האפשר. הוא לעולם לא יהא מוצדק רק בשל היותו של הקטין חסר מעמד.