Laissez Passer לסה פסה: תהיה לי נמל

יום שלישי, 19 באוגוסט 2008

תהיה לי נמל

מאת: יעל ברדה


אני מבטיחה
לך
לסה פסה
אל תוך הלב שלי

אענוד אותך
כמו דרכון
כך תהיה
לי יקר

כך תהיה לי
האיבר
הכי חשוב
בגוף

אני מבטיחה
אשמור
כל רגע
איתך

כמו חותמת
של כניסה
ויציאה

אחזיק אותך
כמו שדה תעופה
אתה
תהיה לי נמל
ותחנה מרכזית
ורכבת תחתית

ותהיה בליבי
לך אהבה
לא יוכלו לה
שומרי
הגבולות
בדיקות הכבודה

תהיה לי
אני מבטיחה
כמו תעודת
זהות
אשרה
כרטיס כניסה

ככה
אוהב אותך
מבטיחה
עד אין סוף
כל יום
בקרוב

מבטיחה

מילה של
פליטה.

17.7.2005
ירושלים