Laissez Passer לסה פסה: לא עניין פורמאלי, עניין מהותי

יום שני, 23 בפברואר 2009

לא עניין פורמאלי, עניין מהותי

בחודש שעבר פסקה השופטת מיכל אגמון-גונן מבית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב שהתנהלותה של הועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטאריים שערורייתית. מפסק דין של השופטת שרה גדות, שניתן היום, עולה, ששופטי בית המשפט בתל-אביב תמימי דעים באשר לכך.

השופטת גדות קיבלה את עתירתם של ילדים למהגרי עבודה, שהבקשה להסדיר את מעמדם הועברה לדיון בועדה הבין-משרדית, ונדחתה בנימוק הסתום: "לא נמצאו טעמים הומניטאריים", והורתה לשוב ולדון בעניינם. את פסק דינה ביססה על החלטה קודמת של השופט עודד מודריק שסבר אף הוא, שדרך פעילותה של הועדה, אינה יכולה לעמוד:

"לאחר עיון בעתירה, בתגובה ובטיעוני הצדדים, מצאתי לקבל את טענת העותרים לפיה לא עמדה הועדה בנוהל 5.2.0022 המסדיר את דיוניה והחלטותיה של הועדה. אין בפרוטוקול הדיון רישום של הנוכחים, אין רישום של עמדות הנוכחים, אם היו כאלה, אין רישום מפורט של הנימוקים, אין חתימה של חברי הועדה על ההמלצה. אני שותפה לעמדתו של חברי, כב' השופט ע' מודריק בהחלטתו מיום 18.1.09 בעת"מ 2588/08 נתנאל ציגוזי ואח' נ' משרד הפנים, אשר החליט כדלקמן: 'מתברר שהועדה הבין-משרדית פועלת על פי נוהל (5.2.0022). על פי הנוהל עליה לבצע רישום מדוייק של ההמלצה ונימוקיה, לקיים דיון שבו יביע כל אחד מחבריה את עמדתו וייחתם פרוטוקול של הדיונים. הנוהל כולל גם דוגמאות של טפסים המיועדים לשקף את קיום פרטי הנוהל כמבואר לעיל. לא נראה על פי המסמכים שהוצגו לפני כי הועדה הבין-משרדית פעלה בהתאם לנוהל. המשיב צירף לתגובתו נספח שבו מצויין באופן לקוני שהועדה הבין-משרדית המליצה לדחות את הבקשה ושראש מינהל האוכלוסין קיבל את ההמלצה ובעקבותיה גם שר הפנים. לא צורפו לנספח טפסי פרוטוקול הדיון, הערות חברי הועדה בתוך הדיון ונימוקי הועדה. ב"כ משרד הפנים אמרה בהגינות ראוייה לציון שאין טפסים כאלה.' גם בענייננו מדובר בהחלטה לקונית וגם ההחלטה לפיה 'לא נמצאו טעמים הומניטאריים מיוחדים להענקת מעמד בישראל' איננה מרפאת את הפגם בדיון ובהחלטה. אני שותפה גם לעמדת כב' השופט מודריק, ביחס לעובדות הדומות לעניינו, לפיה 'נוכח רגישות הסוגיה העומדת על מדוכת הדיון, קיום נוהל פעולה של הועדה הבין-משרדית ככתבו וכלשונו אינו עניין צורני פורמאלי, אלא עניין מהותי. ראש מינהל האוכלוסין ובעקבותיו השר צריכים להשתכנע מהמלצת הועדה הבין-משרדית ומנימוקיה שראוי לדחות בקשה כגון בקשת העותרים דנן. בהעדר רישום ובהעדר מייצג של הנמקות הועדה ופרוטוקול הדיונים שלה, לא מתקבל על הדעת שראש מינהל האוכלוסין ושר הפנים יוכלו באורח מושכל לרדת אל טיבם של נימוקי הועדה.' קיום הדיון בועדה, בחריגה רבתי מהנוהלים, מהווה פגם מהותי בדיון הועדה ובהחלטותיה, לרבות בהחלטת השר ומשום כך דין החלטות אלה להתבטל."