Laissez Passer לסה פסה: אישה אינה בוחרת לעסוק בזנות, ודאי לא כקורבן סחר בנשים

יום שני, 14 בספטמבר 2009

אישה אינה בוחרת לעסוק בזנות, ודאי לא כקורבן סחר בנשים

פסק דין מאלף, שניתן היום על ידי השופטת מיכל אגמון-גונן מבית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב, מלמד את משרד הפנים שיעור במה הוא סחר בנשים, ומי היא קורבן הסחר. פסק הדין עוסק בסירובו של משרד הפנים לבקשתו של אזרח ישראלי, שאשתו הייתה קורבן סחר בישראל, והוא מתגורר עימה באוקראינה, לקבל עבורה אשרת כניסה רב-פעמית לצורך ביקוריהם המשותפים בישראל (לאחר שבקשתו להסדיר את מעמדה בישראל נדחתה מאותו טעם). תשובתו השלילית של משרד הפנים מבוססת על "בחירתה" של בת הזוג להיכנס לישראל שלא כדין ולעסוק בה בזנות. מתוך פסק הדין:

"תיאור העותרת כמי שכל האופציות היו פתוחות לפניה, והיא בחרה לעסוק בזנות, החליטה לעשות כן בישראל, ונכנסה ארצה בזהות בדויה, רחוק מרחק מזרח ומערב מהמציאות של קורבנות סחר בנשים, נשים העוסקות בזנות בכלל ושל העותרת בפרט... זנות וסחר בנשים הן בראש ובראשונה עבירות אלימות ביזוי וניצול... בית המשפט לא ייתן ידו לכך שיתייחסו אל קורבנות סחר בנשים כאל מסתננות גרידא ועם מתן עדותן יושלכו ככלי אין חפץ בו... אישה אינה בוחרת לעסוק בזנות, וודאי לא כקורבן סחר בנשים... אין זה רלבנטי, לטעמי, אם העותרת ידעה עובר להגעתה ארצה שהיא מתעתדת לעבוד בזנות, ועשתה כן מתוך מצוקה אישית קשה, או שסבורה הייתה כי היא מתעתדת לעבוד בעבודה אחרת, ופותתה על ידי סוחרי הנשים לעשות כן. בשני המקרים היא הפכה לקורבן לסחר בנשים...

לטעמי, היה מקום לאפשר לעותרת להיכנס ארצה באשרת תייר אם הייתה רוצה לעשות כן בשלב כלשהו בהמשך חייה, גם ללא קשר לנישואיה לעותר. לו הייתה העותרת מעוניינת לבוא ארצה במסגרת חוויה מתקנת, היה מקום לאפשר לה זאת. על אחת כמה וכמה, משנישאה לאזרח ישראלי... משרד הפנים סבור, ככל הנראה, כי אין יאה לו לאזרח ישראלי להינשא לעותרת. אין כל סיבה סבירה אחרת שלא לאפשר לעותרת להתלוות לבן זוגה בביקוריו בארץ... למעשה, משרד הפנים 'מעניש' את העותר על שבחר להינשא לבחורה שהגורל התאכזר אליה והביא אותה לעסוק בזנות על ידי כנופיה שעסקה בסחר בנשים... מדוע העותר, אזרח ישראלי, אינו יכול להינשא ולחיות בארץ או לבוא לביקורים עם העותרת? כיום העותרת מציגה עצמה בזהותה היא והנימוק שנכנסה לארץ בעבר בזהות בדויה אינו מהווה נימוק, בכלל, לא כל שכן סביר, לסירוב להעניק לה אשרה רב פעמית... נראה, כי... החברה מבקשת שלא להתמודד עם התופעה [של סחר בנשים], להפנות את פניה לכיוון אחר. בתגובת המשיבה נאמר למעשה לעותר, אם בחרת בקורבן סחר לאישה, זו בחירתך שלך, אך אל תכריח אותנו כחברה להתייחס לכך, ולקבל אותה כשווה בן שוות. ובכן, מדובר בסירוב לא סביר ולא מידתי מכל בחינה שהיא. העותרת, שבניגוד לכל הסיכויים הצליחה לפתוח דף חדש בחייה ולהינשא לעותר, צריכה לזכות לכל העזרה שניתן להעניק לה, ואין להערים עליה קשיים ולהמשיך ולהדירה מהחברה. יש לשמוח ולברך שניצלה מגורל אכזר ולסייע לה ככל שניתן לבנות את חייה."