Laissez Passer לסה פסה: חניכי המכינות הקדם צבאיות מתנגדים בתוקף

יום רביעי, 19 במאי 2010

חניכי המכינות הקדם צבאיות מתנגדים בתוקף

עצומה שנשלחה בדואר אלקטרוני לחברי הכנסת החברים בועדת הפנים והגנת הסביבה, אשר דנה בימים אלה בהכנת הצעת החוק למניעת הסתננות לקריאה שניה ושלישית.

הנדון: דחייתה של הצעת החוק למניעת הסתננות

אנו, חניכי מכינות קדם צבאיות החתומים להלן, העומדים בפני גיוסנו לצה"ל, מתנגדים בתוקף להצעת החוק למניעת הסתננות בנוסח הנוכחי שלה. זאת, משום שהיא פוגעת אנושות בזכויות אדם ממספר סיבות:

ראשית, על פי הצעת החוק, אדם המסתנן לשטחה של מדינת ישראל, נאסר באופן אוטומטי למשך 5 שנים. כלומר, פליטים הנמלטים על נפשם מפני הרדיפה ורצח העם המתרחשים במדינתם, יענשו באופן זהה לזה של חברי ארגוני טרור המסתננים לארץ.

יתרה מכך, במידה והמסתנן הינו בעל אזרחות של מדינות אויב (בין היתר סודאן), הוא נאסר למשך 7 שנים. זאת למרות שישראל הייתה בין יוזמי סעיף 44 באמנת ג'נבה הרביעית. סעיף זה אוסר על אפליה של מבקשי מקלט שהינם נתיני מדינות אויב. החשיבות שייחסה מדינת ישראל לתוכן הסעיף נבעה מניסיונם המר של פליטים יהודים מגרמניה הנאצית. אותם פליטים נעצרו בבריטניה משום שהיו אזרחי גרמניה - מדינת אויב לבריטניה באותם הימים.

שנית, ההצעה מענישה בחומרה פעילים בארגוני סיוע הומניטאריים. כלומר, על פי הצעת החוק, חבר בארגון שמטרתו לספק צרכים בסיסיים לפליטים, כגון מים, מזון ובגדים, עלול לרצות 7 שנות מאסר. טענתנו היא שחייבת להיות הפרדה ברורה מבחינת הענישה, בין אנשים המסייעים לגורמים עבריינים ופליליים המסכנים את ביטחון המדינה, לבין אנשים המסייעים למבקשי מקלט.

בנוסף, לא יתכן כי הטיפול בפליטים ובגורמים פליליים וביטחוניים יתבצע באמצעות אותו חוק! על ישראל מוטלת חובה להבטיח שפליטים ומבקשי מקלט לא יוחזרו למקום בו יהיו חשופים להפרה של זכויות אדם, ובכלל זה: עינויים, מוות וצורות אחרות של רדיפה.

לפיכך, הצעת החוק מוכרחה להכיל התחייבות ברורה מצד ישראל, שתאכוף את פעילותו התקינה של מנגנון בירור בקשת מקלט, על כל משמעויותיו, לזכאים לכך. כלומר, חייב להיות מנגנון יעיל בו יוחלט האם מבקש מקלט זכאי למעמד פליט. למרבה הצער, ההצעה אינה כוללת ביטוי מפורש למחויבות זו או לאופן מימושה.

לסיכום, במדינה בעלת ערכים יהודיים ודמוקרטיים, אל לנו לשכוח כי העם היהודי היה נרדף גם הוא ובעבר הלא רחוק, וגם אנחנו היינו פליטים, ותמהנו על כך שהעולם שתק. על כן, לא יתכן כי במדינה שהוקמה בין היתר על ידי פליטים, תעבור הצעת החוק למניעת הסתננות בנוסח הקיים שלה!

למייל זה מצורפים 137 חתימות של חברי מכינות קדם צבאיות שונות. אנו מבקשים ממך להתייחס למייל זה בכל הרצינות הראויה לו ולשקול את הדברים לעומק.