Laissez Passer לסה פסה: מה למדנו מתגובת המדינה לבג"ץ

יום שלישי, 1 ביוני 2010

מה למדנו מתגובת המדינה לבג"ץ

כמה דברים שלמדנו על דיני ההגירה של ישראל מן התגובה שהגישה פרקליטות המדינה לבג"ץ בעניין מעצרם של אנשי המשט:

ראשית, ישראל יכולה לגרור אנשים בעל כורחם מלב ים לשטחה, לא לתת להם רישיונות ישיבה, על יסוד זאת לקבוע שהם שוהים שלא כדין, ואז לעצור אותם. פנטסטי, לא?

שנית, משרד הפנים מנהל רישום של אזרחי העולם שקמים עלינו לכלותנו כשב"חים, ואלה נחלקים שם לרעים ולרעים יותר: "ארצות חוץ" ו"ארצות ערב".

שלישית, עצורים לצורך גירוש מסווגים כ"בגיר" וכ"אשה". יש בסיפור הזה גם שוטה וקטן, אבל כדי ללמוד זאת לא הזדקקנו לתגובת המדינה לבג"ץ.