Laissez Passer לסה פסה: אנחנו רוצים לאחל שנה טובה

יום רביעי, 8 בספטמבר 2010

אנחנו רוצים לאחל שנה טובה

אבל זו צפויה להיות שנה מהגיהנום למהגרים, לפליטים ולמי שמבקשים לרכוש מעמד בישראל.

לצד איום במעצר ובגירוש של ילדים ושל בני משפחותיהם תעלה הממשלה לדיון שורה של הצעות חוק: לאימוץ הנהלים המפלים של משרד הפנים בחסות "חוק ההגירה"; לכבילה של מהגרי עבודה למעסיקיהם; לעיגון של "מדיניות הדלת המסתובבת"; לגירוש, למעצר ולענישה של מבקשי מקלט; להפיכת "הוראת השעה" האוסרת על הסדרת מעמדם של פלסטינים ושל אזרחי מדינות ערב לחקיקה קבועה; לאיסור על הסדרת מעמדם של מי ששהו בישראל ללא היתר, ובהם בני משפחה של אזרחים ושל תושבים; לקביעת אמות מידה כלכליות לרכישת מעמד בישראל על ידי בני משפחה; לאיסור על מתן אזרחות לילדים שנולדו במסגרת קשר פוליגמי; ולהקמת בית דין להגירה ולמעמד – "בית דין לזרים" – בו ישפוט משרד הפנים את מעלליו שלו עצמו.
כדי להעביר את כל אלה הממשלה תהלך אימים, תלבה גזענות ותעודד קסנופוביה. שנה טובה? נסתפק בשנה סבירה.