Laissez Passer לסה פסה: מי בעד השבת העבדות, ירים את ידו

יום שבת, 30 באוקטובר 2010

מי בעד השבת העבדות, ירים את ידו

אדוני יו"ר הכנסת ראובן ריבלין, כבוד שר הרווחה יצחק הרצוג, גברתי חברת הכנסת אורלי לוי-אבקסיס, חברות וחברי הקואליציה. אני רוצה לספר לכם בעד מה הצבעתם שם, השבוע במליאה.

תארו לכם מדינה שבה אסור לעובד לעזוב את מעסיקו. במדינה שכזו עובד שעזב את מעסיקו - משום שהוא לא שילם לו את שכרו או שילם לו שכר נמוך משהובטח לו, משום שמעסיקו פיטר אותו או הלך לעולמו, משום שהעובד בחר לעבוד אצל מעסיק שונה, מיטיב יותר, או מכל טעם אחר - יאבד את מעמדו, ייעצר, ייאסר ויגורש. מפחיד? מדינה שבה זהו החוק היא מדינה חשוכה.

בג"ץ, שקיבל לפני למעלה מארבע שנים את טענות "קו לעובד", מוקד סיוע לעובדים זרים, האגודה לזכויות האזרח בישראל וארגוני זכויות אדם נוספים, שעתרו לביטול נהלי הכבילה של מהגרי עבודה בישראל למעסיקיהם, קבע כי "הסדר הכבילה יצר מעין עבדות בגרסה מודרנית". בפסיקתו קבע בג"ץ, כי ההסדר הפך את העובדים לצמיתים של מעסיקיהם, ופגע בהם כבני אדם. "כיצד זה שבעלי סמכות בארצנו כך רואים לנהוג", תהו שופטי בג"ץ. "כלימה תכסה את פנינו", הוסיפו.

כלימה? אפילו לא סומק על הלחיים. פקידי האוצר, הפנים, התמ"ת והמשפטים אינם יודעים מנוח מאז ניתן פסק הדין, שפסל את נהלי הכבילה. בג"ץ אסר על עבדות באמצעות נהלים? נשוב ונקבע את העבדות בחוק, החליטו, והסתירו אותה היטב בהצעת חוק ההסדרים, שאיש אינו קורא ואינו מבין, תחת הפרק "תעסוקה".

כך לא מעודדים תעסוקה. הרי היינו שם, ואנחנו מכירים היטב את תוצאותיה של הכבילה. העובדים אנוסים לעבוד עבור מעסיקים גם במקרים של פגיעה בזכויותיהם; תנאי העבודה מדרדרים ומגיעים כדי עבדות; ישראלים אינם משתלבים בתחום שבו התנאים הם כאלה; נוצרים גטאות תעסוקה של מהגרי עבודה בלבד, ויש תמריץ להבאת עוד ועוד עובדים תמורת דמי תיווך; והרי על מנת להביא עוד – יש גם לגרש. זו לא תעסוקה לישראלים. זו "דלת מסתובבת" למהגרי עבודה, וזו עבדות.

ובכל זאת, ממשלת ישראל אישרה את תכנית "התעסוקה", ואתם, חברי הקואליציה, הצבעתם כאיש אחד בעד השבת העבדות למדינת ישראל.

ולא רק עבדות אישרתם שם, אלא גם התערבות אלימה ואגרסיבית בזכותן של משפחות לחיים משותפים, ואף זאת בניגוד לפסיקת בג"ץ. את אזרחית ישראלית ובן זוגך, מהגר העבודה, שהה בישראל תקופה מסויימת ללא היתר, משום שמעסיקו לא חידש את אשרתו? את יכולה לשכוח ממנו. ילדים ישראלים שמעמדו של אביהם לא הוארך בשל בעיות ביורוקרטיות? שישארו ללא האב. בן הזוג, האב, ההורה הקשיש – החוצה. גם בעניין זה היו למשרד הפנים בעבר נהלים, ואלה נפסלו על ידי בג"ץ, שקבע שמדיניות שכזו "אינה עולה בקנה אחד עם מושכלות ראשונים במשטר דמוקרטי החרד לזכויות האזרח". בג"ץ אמנם פסל, אבל גם המדיניות הזו שבה, עולה כפורחת, בהצעת חוק ההסדרים – והכל תחת פרק "התעסוקה".

אין כל קשר בין החקיקה עוקפת הבג"ץ הזו לבין תקציב המדינה, וודאי שאין לה דבר עם תעסוקה. חוק ההסדרים אינו תחליף למדיניות הגירה. אם החוק יתקבל הוא יעודד את מדיניות "הדלת המסתובבת", ויחזק את התמריץ להבאת מהגרי עבודה נוספים תמורת דמי תיווך מופקעים. הוא יגרום לניצולם המחפיר של מהגרי עבודה ולפגיעה בכל העובדים בישראל – ישראלים ומהגרים גם יחד. הוא יפגע אנושות ובאופן גורף באזרחים ישראלים ובבני משפחותיהם. כדאי שכל מי שהרימו ידם בעד הצעת חוק ההסדרים, ידעו בעד מה הצביעו.

גרסה דומה של הדברים פורסמה ב-ynet ב-28.10.2010