Laissez Passer לסה פסה: עורך הדין הפרטי והיועץ המשפטי לממשלה

יום שלישי, 6 במרץ 2012

עורך הדין הפרטי והיועץ המשפטי לממשלה

על עורך דין פרטי שמונה לשופט, כך לימדנו נציב תלונות הציבור על שופטים אליעזר גולדברג, חל איסור לדון בתיק של מי מלקוחות משרדו לשעבר, אף אם מדובר בשותף במשרד גדול, בו טופלו 2,000 לקוחות מבלי שהוא היה מעורב ברוב התיקים או אף מודע לקיומם.

על יועץ משפטי לממשלה שמונה לשופט, כך לימדנו השופט אליקים רובינשטיין, אין כל מגבלה. כפי שסיפרנו זה מכבר, בתפקידו ובתוארו זה פעל היועץ המשפטי רובינשטיין לסכל את ההסדר למתן מעמד לילדים שגדלו ובגרו בישראל, ולתקופת מה אף הצליח בכך. אף על פי כן, בעתירות בסוגיה זו נגד לקוחו לשעבר, משרד הפנים, נמנע השופט רובינשטיין מלפסול עצמו, שאחרת, כפי שכבר סיפרנו, "אין לדבר סוף".