Laissez Passer לסה פסה: שני עניינים לא קשורים

יום רביעי, 4 באפריל 2012

שני עניינים לא קשורים

דני אדינו אבבה, שחזר מסיור בגונדר, כותב על הפלאשמורה בטור שפרסם: "אני באופן אישי מתנגד סדרתי לעלייה הזו מהסיבה הפשוטה, שלחלק ניכר מהם אין שמץ של קשר ליהדות וליהודים". אכן סיבה פשוטה.

באותו טור ובבעניין אחר, בלתי קשור לחלוטין, מציין אבבה, כי "למרבה הפלא, אני לא זוכר שעד היום הצליחה הסוכנות למנות יוצא אתיופיה לתפקיד בכיר. ... בשיטת נאה דורש נאה מקיים, ראוי שהסוכנות תעשה חשבון נפש נוקב בנושא".

אכן, שני עניינים שאין ביניהם קשר כלשהו. זכותן של מדינות להבחין לצרכי הגירה בין אנשים על רקע דת, לאום, גזע או צבע עור היא אקסיומה שאין להרהר אחריה, חלק בלתי נפרד ממה שהן תופשות כתמצית מימוש ריבונותן. בלי שום קשר, האיסור להבחין בין אנשים על רקע דת, לאום, גזע או צבע עור על ידי מעסיקים והיותה של הבחנה כזו הפליה קשה ומקוממת, גם הוא אקסיומה.