Laissez Passer לסה פסה: מחירות לעבדות

יום חמישי, 5 באפריל 2012

מחירות לעבדות

שי לחג. צילום: חגי אלעד
בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ולכן נשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס, אישר השבוע להמשיך ולכלוא ילדות וילדים מבקשי מקלט, שנמצאים בישראל בגפם.

וירעו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ולכן המשנה לנשיא בית המשפט העליון, אליעזר ריבלין, בירך השבוע על הכוונה לשוב למדיניות שבית המשפט כינה "מעין עבדות בגרסה מודרנית", ולכבול מהגרות עבודה למעסיקיהן.

שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו ומשרד הפנים, פרקליטות המדינה ובית המשפט מצילנו מידם.

חג חירות שמח!