Laissez Passer לסה פסה: התנאי לדרכון: ידיעה מן העיתון המקומי על לידה

יום רביעי, 10 בספטמבר 2008

התנאי לדרכון: ידיעה מן העיתון המקומי על לידה

דיויד הרננדז נולד בשנת 1964 בסן בניטו, טקסס, לאם בת שמונה עשרה, שכל שיכלה להרשות לעצמה היא לידה בבית באמצעות מיילדת. הרננדז גדל ובגר בטקסס, ולאחר סיום לימודיו התגייס ושירת שלוש שנים בצבא האמריקאי. בשנת 2007 פנה בבקשה לקבל דרכון. מחלקת המדינה האמריקאית השיבה שתעודת הלידה שלו אינה מספקת, והוא נדרש להמציא ראיות נוספות ללידתו בארה"ב: ידיעה מן העיתון המקומי על לידתו (בסן בניטו אין עיתון מקומי), ואישורים על בדיקות רפואיות שעברה אימו בתקופת הריונה (אימו לא יכולה היתה לממן בדיקות שכאלה). הרננדז מסר אישורים על הטבלתו ותעודת ממוסדות החינוך בהם למד. למרות זאת בקשתו לדרכון נדחתה.

בראשית השבוע עתר ה-ACLU (האגודה האמריקאית לזכויות האזרח) בשם הרננדז ובשם קבוצה נוספת של אזרחים אמריקאים נגד מחלקת המדינה האמריקאית. מדיניות מחלקת המדינה בסוגיית הנפקת הדרכונים, נטען, פוגעת הן בזכות להליך הוגן והן בזכות לשוויון.

ההליך לקבלת דרכון אמריקאי עבור אזרחים הוא פשוט מאוד: יש למלא טופס ולצרף לו תעודת לידה, תמונה ואגרה. כלומר, הוא פשוט מאוד אם המבקש אינו אחד מרבבות האזרחים ממוצא מקסיקני, המתגוררים לאורך גבול ארה"ב-מקסיקו, ונולדו בסיוע מיילדות או במרפאות מקומיות. כאשר אחד מאותם חסרי מזל פונה בבקשה לקבל דרכון, פותחת מחלקת המדינה בבדיקה בדבר זכאותו לאזרחות אמריקאית. עליו לאסוף מסמכים שונים, המעידים על לידתו וילדותו בארה"ב, שאינם נדרשים מאזרחים אמריקאים אחרים, ולהמציאם למחלקת המדינה. בדרך כלל, עד שיעלה בידו להשיג את כל המסמכים הדרושים, יסגר התיק, והבקשה לדרכון תידחה.
תודה לאבנר פינצ'וק על ההפנייה