Laissez Passer לסה פסה: שניים מתוך חמישה עוזבים

יום שבת, 13 בספטמבר 2008

שניים מתוך חמישה עוזבים

הארגון הבין-לאומי של המדינות המפותחות (OECD), שישראל משתוקקת להצטרף אליו, פירסם לפני ימים אחדים את הסקירה השנתית המקיפה על אודות מגמות בהגירה בין-לאומית: כמה מהגרים; מניין ולאן; הגירת עבודה; משפחות; מבקשי מקלט; קורבנות סחר; סטודנטים; מהגרים מתועדים ובלתי מתועדים; שינויי מדינות ושינויים ארגוניים במדינות ה-OECD.

הסקירה כוללת שני פרקים נוספים: בעיות וכשלים במדיניות העסקתם של מהגרים בעבודות לא מיומנות, וחזרה של מהגרים למדיניותיהם.

בהערכה גסה מאוד, שניים מתוך חמישה מהגרים עוזבים את המדינות אליהן היגרו בתוך חמש שנים. חלקם אינם שבים למדיניותיהם, אלא מהגרים למדינה שלישית. מבין העוזבים גבוה יותר שיעורם של המצויים בקצוות: של הצעירים ושל המהגרים בגיל פרישה מעבודה, של המשכילים ושל מי שרכשו השכלה מינימלית או לא רכשו השכלה כלל. הצלחתן של תוכניות לעידוד חזרה וולנטרית מוגבלת.