Laissez Passer לסה פסה: הצו מותנה בכך שלא יעכב את הטיסה כולה

יום שלישי, 23 בספטמבר 2008

הצו מותנה בכך שלא יעכב את הטיסה כולה

בקשות לצווי ביניים בעתירות המוגשות לבית המשפט המחוזי בתל-אביב נגד גירוש מישראל, מוכרעות בסמוך למועד הגשתן. כאשר ניתן צו ארעי למניעת גירושו של עותר, ממלא השופט טופס מוכן מראש, שאינו חושף את מינו של העותר או את מספר העותרים, ולשונו "לאחר שעיינתי בבקשה ניתן בזאת צו ארעי האוסר על הרחקת המבקש/ת/ים [כך במקור] מן הארץ". שמו/ה/תיהם של העותר/ת/ים נכתב/ים בכתב יד. במקרים מסוימים השופט מוסיף מילים אחדות בכתב ידו. כך, למשל, כאשר עתירה מוגשת בסמוך למועד הגירוש, נוהג השופט להוסיף בכתב ידו את המילים "הצו מותנה בכך שניתן לעכב את ההרחקה מבלי לעכב את הטיסה כולה". כך, במשפט אחד, מצליח השופט הנוהג להכריע בבקשות אלה לחשוף במשיכת קולמוס מערכת שלמה של ערכים, הזדהויות וסדרי עדיפויות.

אתמול, למשל, הגישו מוקד סיוע לעובדים זרים והתכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב עתירה נגד גירוש מבקשת מקלט מישראל. מבקשת המקלט נחתה בנתב"ג בזהות בדויה שבאמצעותה נמלטה ממדינת מוצאה, וביקשה מקלט בנמל התעופה נוכח הסכנה הנשקפת לה במדינת מוצאה. כניסתה לארץ נאסרה, והיא מוחזקת כעת במעצר במתקן המכונה "מתקן המסורבים" בנתב"ג. נציגי נציבות האו"ם לפליטים פגשו בה, ריאיינו אותה, והשתכנעו כי ייתכן שהיא אכן פליטה, ועל כן ביקשו ממשרד הפנים לעכב את גירושה עד שיסיימו את הליכי הבדיקה. משרד הפנים,בניגוד לעקרון ה-non-refoulement, האוסר על גירוש פליטים ועל גירוש מבקשי מקלט שבקשתם טרם נבדקה והוכרעה, החליט שלא לעכב את הגירוש, והארגונים נאלצו לרוץ לבית המשפט.

בית המשפט השתכנע, אמנם, שיש מקום לעכב את הגירוש ולתת צו ארעי שימנע אותו, אבל לא בכל מחיר – "הצו מותנה בכך שניתן לעכב את ההרחקה מבלי לעכב את הטיסה כולה", ציין בית המשפט.

מילים בודדות בהחלטה שיפוטית יכולות, לעיתים, להעיד על מקורות ההזדהות של שופטים. הזדהות עם נופשים הנוסעים לחו"ל וטיסתם מתעכבת מעט. הזדהות עם אנשי עסקים שזמנם יקר. הזדהות עם פקחי טיסה שייאלצו לערוך שינויים קלים בלוח הטיסות (שינויים שכל מי שנסע אי פעם יודע שמתרחשים באופן קבוע ומדי שעה בשל עיכובים שמקורם במזג האויר או בגורמים אחרים). כאשר האיזון שעורך בית המשפט בין האינטרסים השונים משיג תוצאה לפיה מניעת עיכובם של האחרונים חשובה מעיכוב גירוש, עולה החשד שמא ההזדהות עם כל אלה גדולה מן ההזדהות עם מבקשי מקלט שנציבות האו"ם לפליטים סבורה כי גירושם עלול להביא למותם, וכי יש מקום לבדוק את עניינם בטרם גירוש. ניסיון חייהם של שופטים מאפשר להם להבין כמה זה מרגיז כשטיסתך מתעכבת ברבע שעה. רובם, יש להניח, היו שם. הוא לא מאפשר להם להפנים כמה לא נעים להיות מגורש אל מותך. הידיעה אודות הגורל הצפוי לך עלולה לגרוע מהנאת הטיסה ואפילו להרוס לך את כל השבוע.

לפי העקרונות העומדים בבסיס החלטות אלה, גם כאשר אדם שוכב על מסלול ההמראה, יש לטרוח ולפנותו רק אם הדבר לא יגרום לעיכוב בטיסה. אם קיים חשש לעיכוב – קדימה, המטוס מתבקש להתקדם למסלול מס' 1 ולהמריא. שירותי הניקיון מתבקשים לגשת למסלול לאחר ההמראה.