Laissez Passer לסה פסה: משאלי עם

יום שבת, 8 בנובמבר 2008

משאלי עם

במקביל לבחירות לנשיאות ארה"ב, שבסופן נבחר נשיא שחור, בנו של מהגר, שדודתו שוהה בארה"ב שלא כדין, בחירות שבעקבותיהן בינואר הקרוב תעבור להתגורר בבית הלבן, שנבנה על ידי עבדים, משפחה שחורה, נערכו במדינות רבות בארה"ב משאלי עם בנושאים שונים, ובהם נושאי הגירה. אבק ההתרגשות מתוצאות הבחירות הנשיאותיות עוד לא שקע, אבל היום, ארבעה ימים אחרי, אפשר לעצור ולהביט גם בדברים אחרים שקרו בארה"ב בארבעה בנובמבר.
בפלורידה הוצע תיקון לחוקת המדינה, הקובעת בנוסחה הנוכחי, כי המחוקק בפלורידה רשאי לחוקק חוקים, האוסרים על רכישת קרקעות על ידי מי שאינם זכאים לאזרחות אמריקאית. רוב קטן של המצביעים בפלורידה (52%) הצביע נגד התיקון שאמור היה לבטל את הקביעה. ארגוני הגירה סבורים, כי מדובר בעיקר באי הבנה מצד בוחרים של מהות הקביעה בחוקה ושל מהות הניסיון לבטלה. מדובר בקביעה שמאז שנת 1926, כאשר הוספה לחוקה, לא הייתה לה השלכה כלשהי, למעט השלכה סימבולית. למרות שהחוקה התירה למחוקק בפלורידה לקבוע איסור כזה, האיסור מעולם לא חוקק (איסור דומה שחוקק בקליפורניה נפסל על ידי בית המשפט). כדי להבין מדוע מדובר בכתם שחור בחוקת המדינה, יש להבין את ההקשר ההיסטורי של הקביעה הזו.
במשך עשרות שנים ארה"ב אסרה בחקיקה גזענית על התאזרחות אסייאתים. על אזרחי מדינות אסיה הוטלו מגבלות הגירה שלא הוטלו על אזרחי מדינות אחרות, וגם מי שכניסתו לארה"ב הותרה נדון להישאר לנצח במעמד זמני או לכל היותר במעמד של תושב קבע. החקיקה הפדרלית אסרה על מתן אזרחות לאסייאתים. משמעות התיקון הגזעני לחוקת פלורידה ביחס לרכישת קרקע, כאשר חוקק בשנת 1926, הייתה בעצם שמהגרים אסייאתים אינם יכולים להיות בעלי רכוש. הקביעה בחוקה אינה עוסקת בשוהים שלא כדין. למרות זאת, ארגוני ימין הפיצו בפלורידה מידע מטעה, וטענו כי התיקון שהוצע בבחירות לפני ארבעה ימים הוא תיקון שנועד לאפשר רכישת קרקעות על ידי שוהים שלא כדין. הארגון Americans for Legal Immigration, למשל, קרא באתר האינטרנט שלו להתנגד לתיקון, וטען:
The ballot is deliberately mistitled "DECLARATION OF RIGHTS" to fool voters, because "ILLEGAL ALIENS" should not have "RIGHTS" like U.S. citizens have. The only right they should have is deportation!
מה עוד היה לנו בבחירות הללו? אריזונה ניסתה במשאל עם לקדם הצעת חוק, הקובעת, נוסף על הסנקציות הקיימות ברמה הפדרלית על העסקת שוהים שלא כדין, גם סנקציות מדינתיות מחמירות יותר על העסקה כזו (וזאת נוסף על החקיקה המדינתית שכבר קיימת בנושא באריזונה). כבר כתבנו כאן על מאבקיהן של מדינות בארה"ב לחקיקה מקבילה לזו הפדרלית (וקשוחה ממנה) בקשר להעסקת שוהים שלא כדין. למרות הסקרים, שצפו כי הצעת החוק תעבור במשאל העם, קרוב ל-60% מהמצביעים הצביעו נגדה.
בקליפורניה נכשלה במשאל עם הצעת חוק, שאמורה הייתה להחמיר את הענישה על חברי כנופיות עבריינים, ובין השאר אמורה הייתה לקבוע ששוהים שלא כדין שנעצרו בגין עבירות כאלה לא ישוחררו בערבות.
במיזורי עבר במשאל העם תיקון לחוקת המדינה ברוב של למעלה מ-86%. לפי התיקון, הליכים רשמיים ייערכו רק בשפה האנגלית. ובאורגון 63% מן המצביעים הצביעו נגד הצעת חוק, שאמורה היתה להגביל את יכולתם של ילדי מהגרים שאינם דוברי אנגלית להשתלב בהדרגה במערכת החינוך באמצעות לימודים בשתי שפות.