Laissez Passer לסה פסה: חלופות משמורת לקטינים הבלתי מלווים

יום ראשון, 30 בנובמבר 2008

חלופות משמורת לקטינים הבלתי מלווים

בראשית השבוע שעבר ניתן עוד פסק דין בשורת פסקי הדין של השופט רון שפירא מבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה בעניינם של קטינים בלתי מלווים – ילדים ללא מעמד, השוהים בישראל בגפם. השופט שפירא כבר פסק, שאין להחזיק ילדים בלתי מלווים במעצר חסר תוחלת; שכל ילד זכאי לסיוע משפטי על חשבון המדינה; שהספק באשר לקטינותם של הטוענים כי הם ילדים, פועל לזכותם ולא לחובתם; שבקשת מקלט אינה מלמדת על העדר שיתוף פעולה מצד הילדים; ושילדים בלתי מלווים הם קטינים נזקקים, ומשום כך זכאים לסיוע שירותי הרווחה. בכך הקדים את בית המשפט העליון, שפסק כאמור בראשית החודש.

בפסק הדין האחרון עשה השופט שפירא צעד נוסף לכפות את המדינה לקיים את הנוהל שהציגה בפני בית המשפט העליון, והיא אינה פועלת על פיו. הילדים העצורים הם קטינים נזקקים, שב וקבע השופט שפירא, ועל כן על שירותי הרווחה לאתר עבורם "חלופת משמורת". בחינת החלופות שמוצעות על ידי ארגוני זכויות אדם וגורמים וולונטריים היא במקומה, ואולם המדינה אינה יכולה להסתפק בכך:

"במידה ולא ימצאו חלופות אחרות, על המדינה לדאוג לשיבוצם של המערערים במסגרת חינוכית מתאימה, או אצל משפחת אומנה, הכל בשים לב להיותם קטינים נזקקים... נראה כי המדינה יכולה לפעול בדרך של פנייה לציבור בתקוה שיהיו עוד משפחות שיציעו עצמן למשימה של אירוח הקטינים הפליטים. דרך זו יתכן וימצא הפתרון למצוקת שירותי הרווחה בעניינם של אותם קטינים."