Laissez Passer לסה פסה: לסייע למהגרים ולפליטים שלנו

יום שלישי, 2 בדצמבר 2008

לסייע למהגרים ולפליטים שלנו

חברות, חברים, המצב קשה. המשבר הכלכלי מכה בארגונים לשינוי חברתי בישראל, שמתקיימים אך ורק מתרומות. הפעילות מצטמצמת. פחות כסף משמעו פחות זכויות למהגרות ולמהגרים שלנו. פחות הגנה לפליטים ולפליטות שלנו.

ההתנדבות, התמיכה, העניין – כל אלה חשובים, אבל כיום לא די בהם. הארגונים זקוקים לתרומות בכסף על מנת שיוכלו להמשיך ולסייע למהגרים ולפליטים שלנו. כל סכום, אפילו דמי חבר שנתיים בעמותה, הוא תרומה משמעותית.

בחרו בארגון אחד או יותר ועשו זאת:

* האגודה לזכויות האזרח בישראל
* מוקד סיוע לעובדים זרים
* המרכז לסיוע משפטי לעולים
* קו לעובד

לפני משלוח התרומה ציינו על גבי הטופס, במייל או בטלפון: "התרומה נועדה לסייע למהגרים ולפליטים". לא מיותר להוסיף שהם שלנו.