Laissez Passer לסה פסה: זכותונים לפליטים

יום רביעי, 25 בפברואר 2009

זכותונים לפליטים

הקורא טוב הלב גור, שפנה בשאלות בנוגע לסיוע לפליטים, הזכיר לי, שטרם פרסמנו כאן את דבר קיומם של הזכותונים הנפלאים שהפיק מוקד סיוע לעובדים זרים עבור הפליטים.
ובטיגרית
אפשר ללמוד על זכויותיהם של פליטים ועל הארגונים שמסייעים להם.