Laissez Passer לסה פסה: שתיקת הנציבות

יום שישי, 27 בפברואר 2009

שתיקת הנציבות

היום כבר ברור לכל מי שיודע משהו על מה שקורה במצרים – מצרים אינה מדינת מקלט בטוחה. היא עוצרת פליטים, מונעת ממבקשי מקלט גישה להליכי הכרה בהיותם פליטים, ומגרשת פליטים רבים בחזרה למדינות מוצאם חרף האיסור על כך במשפט הבינלאומי. חלק מן הפליטים שמצרים גירשה הם פליטים שגורשו למצרים על ידי ישראל בהתאם לנוהל "החזרה חמה". זהו הנוהל שעל פיו נעצרים מבקשי מקלט בגבול ישראל-מצרים, לעיתים דקות לאחר שחמקו מכדורי הצבא המצרי, נשאלים כמה שאלות, מועלים על אוטובוס כשידיהם אזוקות ועיניהם קשורות, ומוחזרים לידי צבא מצרים. בהתאם למשפט הבינלאומי, על גירושם של אנשים אלה על ידי מצרים למוות או רדיפה במדינות מוצאם, אחראית גם ישראל שמסרה אותם לידי מצרים.

ארגוני זכויות האדם Human Rights Watch ו-Amnesty International כבר עמדו על כך שמצרים עוצרת מבקשי מקלט, מונעת מהם גישה לנציבות האו"ם לפליטים ומגרשת רבים מהם בדו"חותיהם. ואולם, בדיונים בבג"ץ נגד השימוש ב"נוהל החזרה חמה", נציגי המדינה התעקשו שלא ניתן לבסס מדיניות של הימנעות מגירוש למצרים על דו"חות של ארגוני זכויות אדם. רק כאשר נציבות האו"ם לפליטים תאמר למדינה שמצרים אינה בטוחה, מסרו נציגי המדינה לבג"ץ, ניתן יהיה לקבל את המידע הזה כאמין. היות שאיני מניח שנציגי המדינה משקרים בבית המשפט, ניתן להבין שהנציבות, אף על פי שהיא יודעת היטב מה קורה, לא מסרה לרשויות המדינה שגירוש מבקשי מקלט למצרים ב"נוהל החזרה חמה" מעמיד אותם בסכנה ולכן הוא אסור.

אתמול הצטרף לערימת העדויות על גורלם של מי שגורשו מישראל למצרים לפי "נוהל החזרה חמה" גם דו"ח זכויות האדם של מחלקת המדינה האמריקאית על מצרים. הדו"ח לא חידש דבר אלא רק הביא מפיהם של גורמי ממשל אמריקאים את מה שידוע כבר מזמן. כולם כבר יודעים מה קורה למי שמוחזר למצרים מישראל, ורק הנציבות מוסיפה ומתעטפת בשתיקתה. כבר כתבנו כאן, שבעוד שבמדינות אחרות נציבות האו"ם לפליטים אינה נרתעת מהתערבות בהליכים משפטיים כצד להליך שיש לו עמדה ברורה, בישראל הנציבות מעדיפה לפעול מאחורי הקלעים בעוד שבקדמת הבמה נציגי המדינה יורקים בפרצופה. בכל הנוגע ל"נוהל החזרה חמה", ככל שהנציבות אכן פועלת מאחורי הקלעים אין לה השפעה כלשהי על התעקשותה של ישראל שאין הוכחה שגירוש למצרים מציב מבקשי מקלט בסכנה.

בשבוע הבא יתקיים בבג"ץ עוד דיון, רביעי במספר, בעתירה נגד "החזרות חמות". הנציבות בחרה שלא להצטרף להליך, שלא להבהיר את עמדתה בקול חזק וברור ושלא לומר לבית המשפט ולמדינה את מה שכולם כבר יודעים ורק המדינה ובית המשפט מסרבים לקבל – לעת הזו גירוש מבקשי מקלט למצרים חוסם את גישתם להליכי מקלט ומעמידם בסכנת חיים. אם בית המשפט העליון יאשר גירוש מבקשי מקלט לפי הנוהל, מדינת ישראל, אחת היוזמות של אמנת האו"ם בדבר מעמדם של פליטים, שנחתמה על רקע מאורעות מלחמת העולם השנייה, תוכיח שבפעם הראשונה שניצב מולה אתגר בנוגע למחויבותה לאמנה היא נכשלת בו כישלון חרוץ. ועל גורלם של המגורשים, המוחזרים החמים, תהיינה אחראיות לא רק מצרים וישראל, אלא גם הנציבות השותקת, מי שעל פי המנדט שניתן לה תפקידה הוא להבטיח כי פליטים יזכו להגנה.