Laissez Passer לסה פסה: קרוסלה

יום שני, 17 באוגוסט 2009

קרוסלה

הדלת הסתובבה ב-2008. כ-30,000 מהגרי עבודה חדשים נכנסו לישראל במהלך השנה ברישיון. 23,000 יצאו. לכל היותר 222,000 מהגרי עבודה שהו בישראל בסוף אותה שנה; כ-115,000 מהם נכנסו באשרה לעבודה וכ-107,000 נכנסו כתיירים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפירסמה את הנתונים, מסרה שהללו מבוססים על רישומי ביקורת הגבולות, שמוטים כלפי מעלה. כלומר, בפועל היו פחות. אפילו נקבל את הנתונים כמות שהם, הרי שכמחצית מן העובדים שהו כדין (בהינתן מספר ההיתרים להעסקה). אף על פי כן, משרד הפנים הכריז בראשית שנת 2009 שיש בישראל כ-300,000 שוהים שלא כדין. אחר כך דיבר על חצי מיליון, ואפילו על מיליון.