Laissez Passer לסה פסה: עוד פחות

יום רביעי, 23 בספטמבר 2009

עוד פחות

משרד הפנים סיפר לנו על 100 אלף מהגרי עבודה ללא היתר בסוף שנת 2008, ואז על 300 אלף, על חצי מיליון ואפילו על מיליון. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סיפרה על 222 אלף מהגרי עבודה באותה תקופה, כמחציתם ברישיון וכמחציתם ללא רישיון, והדגישה שהנתונים מוטים כלפי מעלה. כלומר, לכל היותר קצת מעל ל-100 אלף שוהים ללא היתר. ומה אומר מינהל מחקר וכלכלה במשרד התעשיה, המסחר והתעסוקה על מספר השב"חים? 97 אלף.