Laissez Passer לסה פסה: מיתוסים ועובדות

יום ראשון, 1 בנובמבר 2009

מיתוסים ועובדות

כמה מהגרי עבודה בישראל? האם מהגרי עבודה מהווים נטל על כלכלת המדינה? האמנם הממשלה מעוניינת לצמצם את מספר מהגרי העבודה? מבקשי המקלט - פליטים או מהגרי עבודה? ומה על מחלות?

מוקד סיוע לעובדים זרים מפרסם שני מסמכים בדבר "מיתוסים ועובדות". האחד על מהגרי עבודה והשני על פליטים.